Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

UPOZORNENIE A VÝZVA NA ZABRÁNENIE VOĽNÉHO POHYBU PSOV

Typ: ostatné
túlavý pesNa základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našom meste týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov v našom meste, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po meste, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov mesta.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná predchádzať a zabrániť tomu, aby jej pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby vaše voľne pobiehajúce psy po našom meste ohrozovali bezpečnosť ľudí.

Preto vás, vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich príbytkoch!!!

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ako aj v zmysle § 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hriňová č. 4/2015 o podmienkach držania psov na území mesta Hriňová  je voľný pohyb psa zakázaný na cestách, miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách.

V zmysle  § 7, ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 65,00 EUR. Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní orgán Policajného zboru.

V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi  k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút.

Nenechávajte svojich psov voľne sa pohybovať po verejných priestranstvách. Ohrozujú ostatných občanov, najmä deti.

 

VZN 4/2015 o podmienkach držania psov: e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah39_1.pdf&original=vzn_4-2015_o_podmienkach_drzania_psov.pdf


Príloha

Vytvorené: 19. 12. 2019
Posledná aktualizácia: 13. 1. 2020 12:44
Autor: Beata Stryčeková