Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Predaj pozemku – bývalé autobusové nástupište

Typ: náš tip
AS3Nakoľko sú v istej komunite na istej sociálnej sieti šírené klamstvá o tom, ako „PRIMÁTOR mesta Hriňová chce NETRANSPARENTNÝM spôsobom odpredať autobusovú stanicu“, uvádzame veci na pravú mieru:

Nakoľko sú v istej komunite na istej sociálnej sieti šírené klamstvá o tom, ako „PRIMÁTOR mesta Hriňová chce NETRANSPARENTNÝM spôsobom odpredať autobusovú stanicu“, uvádzame veci na pravú mieru:

Časy, keď autobusové nástupište pri hriňovskej fabrike slúžilo svojmu účelu, sú dávno za nami. V dobe, keď v bývalých ZŤS bolo zamestnaných približne 1800 ľudí v dvoj- až trojzmennej prevádzke a takmer všetci dochádzajúci cestovali autobusmi ČSAD, malo skutočne svoje opodstatnenie. V súčasnosti, keď v areáli bývalej ZŤS pracuje už len zlomok zamestnancov a aj tí, ktorí dochádzajú, jazdia prevažne autami, stratila táto plocha svoje predchádzajúce opodstatnenie. Tieto pozemky boli v minulosti vo vlastníctve spoločnosti Lesy SR, š. p., v roku 2012 ich mesto nadobudlo do vlastníctva. Zastrešené priestory bývalých nástupíšť boli postupne devastované, ako vstup do mesta v smere od  Brezna pôsobili naozaj nevábne, ba až odpudivo... Preto mesto dalo tieto „prístrešky“ odstrániť. Súčasným nárokom postačuje pre nastupovanie jedna zastávka.

V roku 2015 bola mestu Hriňová doručená žiadosť od spoločnosti DAMIKO s.r.o., Prekážka 722/1, 033 01 LIPTOVSKÝ HRÁDOK o odkúpenie pozemku C-KN parc. č. 10053/15, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 000 m2 za účelom vybudovania čerpacej stanice a poskytovania ďalších služieb pre motoristov. Ich zámerom je vybudovať na tejto ploche komplex, ktorý toto miesto skrášli a bude slúžiť verejnosti, so zachovaním zastávky autobusov. (Treba pripomenúť, že autobusy súkromnej spoločnosti SAD Zvolen tu desaťročia parkujú bezplatne...) Táto žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Hriňovej dňa 6. októbra 2015. Uznesením č. MsZ-6/II/19 bolo schválené rozhodnutie o trvalej prebytočnosti mesta a súčasne zámer na   prevod tohto nehnuteľného majetku. Za prijatie tohto uznesenia hlasovalo 10 z 13 prítomných poslancov, nie primátor...

e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah209_2.pdf&original=zoznam_uzneseni.pdf

e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah209_4.pdf&original=zapisnica_-_06_10_2015.pdf

 

Tu je potrebné priznať, že v tomto uznesení bol nesprávne použitý paragraf č. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí. Následne bol podaný podnet na preskúmanie tohto uznesenia na Okresnú prokuratúru Zvolen. Po tomto preskúmaní podala prokurátorka Okresnej prokuratúry proti tomuto uzneseniu protest. V tomto proteste bolo mestu vytknuté neprávne použitie paragrafu č. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí a tiež to, že v územnom pláne mesta Hriňová je predmetný pozemok evidovaný a vyčlenený ako plocha autobusovej stanice. Tu je však potrebné uviesť, že prokuratúra v tom čase vychádzala len z grafickej časti územného plánu mesta, v ktorej je daná plocha označená kódom „AN“.

e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah210_1.jpg&original=UP_gravika.jpg

e_download.php?file=data/editor/174sk_16.pdf&original=Sch%C3%A9ma+z%C3%A1v.+%C4%8Dast%C3%AD-%C4%8Distopis.pdf

Mestské zastupiteľstvo dňa 8.12.2015 protest prokurátora prejednalo, uznesením č. MsZ-7/III/1 tomuto protestu vyhovelo a uznesením č. MsZ-7/IV/1 uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Hriňová č. MsZ-6/II/19 zo dňa 06.10.2015 zrušilo. Následne uzneseniami č. 7/II/26 a 7/II/28 schválilo prebytočnosť predmetných pozemkov a uznesením č. 7/V/1, uložilo Mestskému úradu v Hriňovej vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na predaj predmetného pozemku.

e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah210_6.pdf&original=zoznam_uzneseni_zo_7__zasadnutia_msz_konaneho_08_12_2015.pdf

Opäť je potrebné pripomenúť, že dané uznesenia boli schválené prítomnými poslancami (viď zápisnica).

Spoločnosťou HELOIL, s. r. o. Hriňová bol v prípade týchto uznesení daný podnet na ich preskúmanie na okresnú prokuratúru. Tentokrát však bolo prokuratúre zo strany mesta vysvetlené, že územný plán mesta Hriňová okrem svojej grafickej časti obsahuje aj záväznú textovú časť. V grafickej časti je na danej ploche okrem kódu „AN“ uvedený aj číselný kód „21“,

e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah210_1.jpg&original=UP_gravika.jpg

ktorý je v záväznej textovej časti definovaný ako „Dopravné územie, plochy verejnej dopravy, dopravných zariadení a služieb -Prípustné funkčné využitie sú cesty II. triedy, zberné komunikácie, miestne komunikácie, pešie komunikácie a priestranstvá, plochy statickej dopravy v členení na verejné parkoviská a garáže, zastávky hromadnej dopravy osôb, dopravné zariadenia a služby všetkých druhov včítane plôch pre čerpacie stanice pohonných hmôt.“  - pozri stranu 9:

e_download.php?file=data/editor/174sk_4.pdf&original=Z%C3%A1v%C3%A4zn%C3%A1+%C4%8Das%C5%A5_n%C3%A1vrh+regulat%C3%ADvov_%C4%8Distopis.pdf

Kompletný spisový materiál bol z Okresnej prokuratúry Zvolen mestu Hriňová vrátený dňa 14. marca 2016 s nasledovným vyjadrením: „Pre úplnosť uvádzam, že porušenie zákona nebolo zistené, preto som podnet ako nedôvodný odložila.“

e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah210_16.pdf&original=Prokurat%C3%BAra_OVS.pdf

Do vyhlásenej súťaže bolo predložených 5 návrhov od nasledovných subjektov:

  1. HELOIL, s. r. o., Hriňová
  2. MONTEPUEZ, s. r. o, Ivanice
  3. LABRA TEAM, o. z. Hriňová
  4. BAJO PLUS, s. r. o., Hriňová
  5. DAMIKO, s. r. o. , Liptovský Hrádok

 

Víťazom sa stala spoločnosť HELOIL, s. r. o., Hriňová, s ponukou 140.000,- €. 

e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah210_17.pdf&original=OVS_v%C3%BDsledky.pdf

Sled ďalších udalostí bol nasledovný:

16.02.2016  - schválenie prevodu vlastníctva v MsZ pre HELOIL s. r. o.

23.02.2016  - spoločnosti HELOIL, s. r. o. bola zaslaná výzva na podpis kúpnej zmluvy v termíne do 04.03.2016 (25.02.2016 adresát – kupujúci zásielku neprevzal – prevzal ju až 14.03.2016)

22.03.2016  - mestu doručená žiadosť o predĺženie lehoty o 30 dní

30.03.2016  - kupujúcemu zaslané predĺženie lehoty do 11.04.2016 (31.03.2016 adresát – kupujúci zásielku neprevzal - prevzaté 18.04.2016...)

12.04.2016  - uznesením MsZ 11/II/21 lehota predĺžená do 30.4.2016

29.04.2016  - konateľ spoločnosti HELOIL, s.r.o. sa dostavil na mestský úrad, že chce podpísať kúpnu zmluvu, nevedel však preukázať poukázanie kúpnej ceny na účet mesta – neuhradil ju

16.05.2016  - nakoľko zo strany víťaza súťaže nedošlo k uhradeniu kúpnej ceny, OVS bola na základe uznesenia MsZ 11/II/21 ZRUŠENÁ

 

Následne bola 13.9.2016 uznesením MsZ v Hriňovej č. 13/II/9 schválená nová obchodná verejná súťaž, ktorej podmienky už obsahovali aj zloženie finančnej zábezpeky v sume 9.000,- €. Za toto uznesenie hlasovalo všetkých 11 prítomných poslancov.

e_download.php?file=data/uredni_deska/obsah283_1.pdf&original=Zapisnica+zo+zasadnutia++MsZ+v+Hri%C5%88ovej+konan%C3%A9ho13+09+2016.pdf

evt_file.php?file=4467

 

Do tejto súťaže boli predložené 2 návrhy od nasledovných subjektov:

  1. BAJO PLUS s. r. o., Hriňová (42.000,- €)
  2. DAMIKO, s. r. o. , Liptovský Hrádok (40.000,- €)

evt_file.php?file=4664

Nakoľko však navrhovateľ BAJO PLUS s. r. o., Hriňová ani v náhradnom termíne nepoukázal na účet mesta finančnú zábezpeku a nepredložil niektoré dokumenty uvedené v podmienkach obchodnej verejnej súťaže, jeho návrh nebol zahrnutý do súťaže a bola prijatá ponuka spoločnosti DAMIKO, s. r. o. , Liptovský Hrádok.

evt_file.php?file=4663


Vytvorené: 19. 10. 2016
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2017 14:54
Autor: Beata Stryčeková