Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Prechádzanie vzniku požiarov v období vykurovacej sezóny.

Typ: ostatné
Plagát - komín vzor 2 KR 2018Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiarov v dôsledku toho, že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

Povinnosti občanov

Jedným z období, ktoré si vyžaduje pozornosť zo strany občanov na úseku ochrany pred požiarmi je obdobie vykurovacej sezóny, kedy vzniká vyššia pravdepodobnosť vzniku požiarov v dôsledku toho, že sa nevenuje dostatočná pozornosť údržbe palivových spotrebičov, vykurovacích telies, kontrole a čisteniu komínov.

          Z dôvodov poruchy a nevyhovujúceho stavu vykurovacích telies, dymovodov a komínov v okresoch Detva, Krupina a Zvolen v roku 2017 a za prvých 6 mesiacov roku 2018  vzniklo 29 požiarov, pri ktorých bola vyčíslená priama škoda 920,00 €.  Vyššie spomínané faktory neboli dôvodom, pre ktoré boli usmrtené osoby, no zranená bola 1 osoba.

          Kvalitná a odborná prevencia v objektoch  osobného a súkromného vlastníctva znamená dôkladnú prípravu a nastávajúce zimné vykurovacie obdobie. Pokiaľ sa budete riadiť nasledovnými zásadami, je vysoká pravdepodobnosť, že bezpečne prežijete obdobie vykurovacej sezóny.

 

10  hlavných  zásad  pri  predchádzaní  vzniku  požiarov  vo  vykurovacom období:

 

1. Dbať na správny výber druhu palivového spotrebiča a dodržať požiadavky jeho umiestnenia podľa charakteru priestoru, v ktorom má byť používaný (napríklad garáže, autodielne ..)

2. Dbať na odborné pripojenie vykurovacieho telesa ku komínu, čo v zmysle zákona môže vykonávať len osoba s odbornou spôsobilosťou.

3. Dbať na dostatočný prívod vzduchu, kde väčšina spotrebičov potrebuje ku svojej správnej funkcii dostatočné množstvo vzduchu, preto treba dbať na požiadavky a opatrenia uvedené v technickej a projektovej dokumentácii.

4. Dbať na bezpečné odvedenie spalín do priestoru dymovodu a následne komína, kde je dôležitá jeho správna inštalácia a následne podlieha pravidelným kontrolám.

5. Dbať na používanie predpísaného druhu a množstva paliva, na ktorý je spotrebič konštruovaný.

6. Dbať na dodržiavanie predpísaných bezpečnostných vzdialeností od horľavých materiálov stanovených výrobcom, prípadne vyhláškou MV SR č. 401/2007 Z. z., aby nevznikol požiar vplyvom sálavého tepla.

7. Dbať na používanie nehorľavých a izolačných podložiek v prípade spotrebičov na tuhé palivo, kde tieto podložky bránia vzniku požiaru od padajúcich častí nezhorených častí paliva.

8. Dbať na dodržiavanie návodov na obsluhu a manipuláciu s jednotlivými spotrebičmi.

9. Dbať na používanie len predpísaných druhov palív, pretože výrobca je povinný garantovať správnu a bezpečnú funkciu spotrebiča pri dodržiavaní daných podmienok, kde nie sú povolené žiadne „domáce“ úpravy a zásahy do spotrebičov; týmito svojvoľnými zásahmi by mohlo dôjsť k požiaru, výbuchu či inej nežiadúcej udalosti.

10. Dbať na pravidelné čistenie a kontroly komínov v lehotách:

- ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, komín je potrebné čistiť  raz za:

  - 4 mesiace – spotrebiče na tuhé alebo kvapalné palivá,

  - 6 mesiacov – spotrebiče na plynné a palivá ak ide o komín bez vložky,

   - 12 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá ak ide o kmín s vložkou,

- ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, komín je potrebné čistiť raz za:

   - 2 mesiace – spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,

   - 6 mesiacov – spotrebiče na plynné palivá.

Povinnosťou občanov je zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Na vykonávanie čistenia kontroly komína musí ten, kto ho vykonáva vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia.

          Prehľad kominárov a revíznych technikov je uvedený na webovej stráne Komory kominárov Slovenska www.kks-sr.sk.

        Vypaľovať komín je možné iba výnimočne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie komína vykonal. Nedostatky zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly.

Ak sú zistené nedostatky závažného charakteru z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôžu používať. Zistenie sa oznamuje obci alebo miestne príslušnému orgánu štátneho požiarneho dozoru.

       Zároveň Vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových  spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky 331,00 €.

„Čas, ktorý budete venovať preventívnym opatreniam sa Vám určite oplatí

a následne ochráni zdravie a majetok Vás a Vašich blízkych.“


Príloha

Vytvorené: 5. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 10. 2018 13:56
Autor: Beata Stryčeková