Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ponuka na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Hriňová formou priameho prenájmu - nebytové priestory v budove Mestského úradu v Hriňovej súp. č. 1612

Typ: ostatné
Mesto Hriňová v súlade so zákonom NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hriňová a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva, schválených uznesením MsZ v Hriňovej č. 5/V/1 zo dňa 23. 6. 2015 v znení ich neskorších zmien a doplnkov, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovného nebytového priestoru vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:
  • nebytové priestory v budove Mestského úradu v Hriňovej súp.  č. 1612, na pozemku CKN par. č. 10225/38 na Ul. Partizánskej, vedených na  LV č. 3057, v k. ú. Hriňová, pre mesto Hriňová o celkovej výmere 118 m2.

Vyššie uvedené priestory sa nachádzajú na prízemí so samostatným vchodom a pozostávajú z nasledovných miestností: hala, dve kancelárie, kuchynka, sklad upratovačky, chodba a WC.

Účel využitia prenájmu ponúkaných nebytových priestorov: finančné služby, maloobchod, kancelárske priestory a iné služby pre občanov.  Vylúčený je prenájom pre účely reštauračných služieb s predajom alkoholických nápojov, prevádzkovania hazardných hier alebo pre iné účely odporujúce dobrým mravom.

PONUKA NA PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV MsÚ

 


Príloha

Vytvorené: 13. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 13. 9. 2018 13:47
Autor: Marian Ďurica