Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oznámenie - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Typ: ostatné
obr. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje, že spoločnosť na základe uzatvorenej Zmluvy o službe č. 10/2021/GR/VO poveruje pracovníkov na výkon všetkých činností potrebných na preverenie neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu,

O z n a m

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že spoločnosť


Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. so sídlom Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 644 030,

na základe uzatvorenej Zmluvy o službe č. 10/2021/GR/VO

so spoločnosťou 4GTE s.r.o., so sídlom Jílemnického 4012/30, 036 01 Martín, IČO: 47 208 422, v zmysle obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. § 269 ods.2

poveruje pracovníkov uvedenej spoločnosti


v zmysle §17 ods.4, §18 ods.4 a §26 ods.lb) zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z .z. o regulácii v sieťových odvetviach v súlade s Vyhláškou MŽP č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v platnom znení,


na výkon všetkých činností potrebných na preverenie neoprávneného odberu vody z verejného vodovodu, neoprávneného vypúšťania odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku (zrážkových vôd) , na kontrolu odberateľov/producentov napojených na siete vodovodu a kanalizácie StVPS, a.s. a za účelom zistenia stavu meradla, napojenia objektu na vodovod/kanalizáciu, určenie plôch na výpočet množstva vôd odvedených do verejnej kanalizácie z povrchového odtoku, zistenie skutočnosti na výpočet vodného/stočného prostredníctvom smerných čísel vody.


V nasledujúcich mesiacoch bude kontrola realizovaná v meste Hriňová.

Poverení pracovníci uvedenej spoločnosti nesmú narábať so žiadnou finančnou hotovosťou, nie sú poverení na žiadne inkasovanie nedoplatkov, ani vracanie preplatkov, sú povinní pri výkone činnosti identifikovať sa preukazom s fotografiou a písomným poverením v potrebnom rozsahu. Ich totožnosť je možné si overiť na telefónnych číslach:


- Call centrum: 0850 111 234

- Zákaznícke centrum: 048/4327906


Získané údaje budú použité pri aktualizácii zmlúv jednotlivých producentov.
Spoločnosť 4GTE s.r.o., je povinná zabezpečiť ochranu osobných údajov v zmysle uzatvorenej zmluvy o službe č. 10/2021/GR/VO zo dňa 21.04.2021.

 

S pozdravom

 

Ing. Mária Vicianová

riaditeľka obchodného úseku


Príloha

Vytvorené: 7. 8. 2023
Posledná aktualizácia: 7. 8. 2023 14:08
Autor: Beata Stryčeková