Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obchodná verejná súťaž - bývalá škola Krivec č. 1917 (Raticov Vrch)

Typ: ostatné
Mesto Hriňová v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a v nadväznosti na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Hriňová a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž
na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Hriňová

Predmet zmluvy:

Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Hriňová, zapísaného na LV č. 3057, v k. ú Hriňová a to:

  • stavba: bývalá škola súp. č. 1917, postavená na pozemku C-KN par.
    č. 4825/6,  
  • pozemok C-KN  par. č. 4825/6, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 961  m², ktorý je umiestnený mimo zastavaného územia mesta,

pozemok C-KN  par. č. 4825/2, trvalé trávne porasty, o výmere 502  m², ktorý je umiestnený mimo zastavaného územia mesta.

 

Obchodná verejná súťaž_škola Raticov Vrch_ Krivec 1917


Príloha

Vytvorené: 13. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 11. 2018 07:27
Autor: Marian Ďurica