Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Novoročný príhovor primátora mesta Hriňová

Typ: ostatné
Novoročný príhovor primátora mesta Hriňová 1Vážení spoluobčania, o niekoľko hodín prekročíme prah Nového roku 2018. Za spoločne prejdený kus cesty Vám všetkým ďakujem. Aký bol uplynulý rok života nášho mesta sa pokúsim zhrnúť v nasledujúcich riadkoch.
Novoročný príhovor primátora mesta Hriňová

Vážení spoluobčania,

o niekoľko hodín prekročíme prah Nového roku 2018. Za spoločne prejdený kus cesty Vám všetkým ďakujem. Aký bol uplynulý rok života nášho mesta sa pokúsim zhrnúť v nasledujúcich riadkoch.

Z pohľadu zlepšenia kvality života v meste občania dlhodobo za najdôležitejšie považujú rekonštrukcie ciest. Mesto Hriňová aj v roku 2017 pokračovalo v rekonštrukciách siete miestnych komunikácií. V piatom najrozľahlejšom meste v Slovenskej republike ich spravujeme celkovo 178 km. Z osemdesiatich miestnych komunikácií zaradených v roku 2011 do Harmonogramu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a opráv miestnych komunikácií ich na opravu čaká ešte takmer polovica. V priebehu siedmich sezón sa úplne alebo čiastočne podarilo odstrániť havarijný stav na celkom 45 miestnych komunikáciách. Za toto obdobie sme do ciest investovali viac ako 950 tis. Eur.

cesty

Mesto v zmysle zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve dostáva podielové dane na 7 500 obyvateľov bez ohľadu na dĺžku spravovanej cestnej siete. Hriňová spravuje viacej ciest ako ktorékoľvek krajské mesto, náš rozpočet je však 20-krát nižší. Technologický dlh sa pritom tvoril počas minulých 40 – 50 rokov.

V roku 2017 sme do údržby, opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov či výstavby parkovacích plôch investovali sumu viac ako 317 tis. EUR. Na jar sa nám podarilo z vlastných rozpočtových prostriedkov zrekonštruovať MK Do Vyletelov a Do Žaniakov.  Nový asfaltový povrch dostal aj tzv. kijár na Raticovom vrchu. Obyvatelia miestnej časti Priehalina sa dočkali rekonštrukcie MK Do Salvov. Urgentne sme riešili havarijný stav cesty Do Jarabovej. Na jeseň sme zrekonštruovali prvú časť miestnej komunikácie v časti Krivec – Medzikopec na pomedzí Hriňovej a Korytárok. V závere roka sme zrekonštruovali vybrané úseky MK na Blate a v Slanci Do Adamov.

V priebehu roku 2017 sme pokračovali v prácach na Tršovke. Zrekonštruovať sa podarilo chodníky pre peších na uliciach Horná a Strojárska.

Hneď na jar roku 2018 máme pripravenú rekonštrukciu ciest Do Vidiečanov a Do Ďuríkov v Krivci. Následne aj v ďalších miestnych častiach. Pochopiteľne, zoznam ciest nekončí.

Naplánované je pokračovanie rekonštrukcie chodníkov v časti Tršovky a dlho odkladané rekonštrukcie chodníkov v centrálnej časti mesta a na ulici Lúčnej.

Naďalej bojujeme s problémom majetkovo-právneho vysporadúvania ciest, na ktoré sa pred desaťročiami nemyslelo. Našťastie sa vo viacerých prípadoch stretávame s dobrou vôľou občanov, kde sa nám darí postupne vysporadúvať MK do majetku a správy mesta. Mesto v tomto prípade hradí všetky náklady na geodetické zameranie a notárske poplatky. Zadosťučinením pre občanov je prednostná rekonštrukcia ciest a ich uprednostnenie v rámci Harmonogramu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a opráv miestnych komunikácií. V nastúpenom trende riešenia majetkovo-právnych vzťahov, ktoré dlhodobo trápia komunitu a zaťažujú vzájomné vzťahy, chceme aj v budúcom roku pokračovať. 

V minulom období sme pripravili a podali žiadosť o prevod miestnych komunikácií v extraviláne v správe Slovenského pozemkového fondu do majetku mesta. Tieto cesty, ktoré sú využívané na verejný prístup do miestnych častí a k jednotlivým usadlostiam boli pred desaťročiami vybudované z verejných zdrojov a mesto ich dodnes spravuje.

Po spoločnej úvahe s poslancami mestského zastupiteľstva sme sa rozhodli pokračovať vo zveľaďovaní miesta posledného odpočinku a Domu smútku, ktorý prechádza rekonštrukciou vnútorných priestorov. Ako dar od spoločnosti MicroStep s. r. o. a PKM Hriňová s. r. o. sme osadili nové lavičky na hriňovskom cintoríne.

V uplynulom roku sme pokročili v rozširovaní siete verejného osvetlenia na hriňovských lazoch z vlastných zdrojov. Tretí rok po sebe prichádza do vybraných lokalít fotovoltaické LED osvetlenie. Dodávku ďalších desiatich kusov solárneho osvetlenia s vysokoúčinným kryštálovým solárnym panelom, LED lampou a batériou na solárne použitie sme obstarali cez Elektronický kontraktačný systém. Nové osvetlenie využívajúce slnečnú energiu je menej náročné na údržbu. S osádzaním fotovoltaického osvetlenia plánujeme pokračovať aj v budúcom roku.

Opakovane sme v mestskom zastupiteľstve pri schvaľovaní VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady potvrdili nulovú sadzbu miestnej dane z ornej pôdy, trvalých trávnych porastov, ovocných sadov a záhrad aj na rok 2018.

Mesto Hriňová, ako laureát národného kola Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2016/2017, získalo  nomináciu ako jediný zástupca Slovenskej republiky na účasť v Cene Rady Európy za krajinu. V spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia, filmovými tvorcami a miestnymi aktérmi sme urobili všetko preto, aby sme dôstojne reprezentovali naše mesto, región Podpoľania a Slovenskú republiku.

Náš projekt bol zameraný na zachovávanie hriňovských lazov a agrárnych historických krajinných štruktúr, vytváranie podmienok pre udržanie gazdovského spôsobu života na lazoch, rozvíjanie lokálneho trhu, turistického potenciálu, zachovávanie kultúrneho dedičstva, ekonomický rozvoj vidieka s ohľadom na uchovávanie jeho identity a rozmanitosti. Aktivity a opatrenia realizované v projekte smerovali k zachovávaniu hriňovských lazov a historických krajinných štruktúr ako živého a funkčného dedičstva našich predkov. Cieľom samosprávy je ich udržateľnosť, prosperita a vzorovosť pre všetky vidiecke oblasti Slovenska a Európy.

Projekt „Hriňovské lazy – Landscape of Values” získal špeciálne uznanie Rady Európy za krajinu - Special Mention for “Preservation of a unique landscape under threat”. Špeciálne uznanie bude odovzdané na jar roku 2018.

Do 5. ročníka Ceny Rady Európy za krajinu bolo celkovo nominovaných 13 projektov zo zmluvných strán Európskeho dohovoru o krajine, pričom Cenu Rady Európy za krajinu získal litovský projekt mesta Daugavpils s názvom "Regeneration of Daugavpils Fortress to Preserve Cultural and Historical Objects". Špeciálne uznanie medzinárodnej poroty získali v tomto ročníku okrem Slovenskej republiky aj projekty z Belgicka, Talianska a Nórska.

Spoločným úsilím podpolianskych miest Hriňová a Detva, Národopisnej spoločnosti Slovenska a Koordinačného združenia obcí mikroregiónu Podpoľanie sme dosiahli zaradenie Drevených vyrezávaných krížov z Podpoľania do Reprezentatívneho zoznamu diel nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pod záštitou Ministerstva kultúry SR, SĽUK-u a Centra pre tradičnú ľudovú kultúru. Myšlienku zaradenia iniciovala už v roku 2009 detvianska etnologička Anna Ostrihoňová. Za mesto Hriňová sa na spracovaní návrhu a na mapovaní krížov aktívne podieľal etnológ Michal Machava. Dôležitý súhlas s nomináciou vyjadrili aj deviati súčasní výrobcovia krížov a realizátori obnovy z Detvy, Hriňovej a Korytárok.

V oblasti zamestnanosti a trhu práce sme aj v roku 2017 spolupracovali s úradom práce pri projektoch zamestnanosti. Chceme byť sociálnym partnerom predovšetkým pre ľudí, ktorí sú znevýhodnení na trhu práce.

V priebehu roka 2017 v meste pracovalo 178 uchádzačov o zamestnanie na šestnástich rôznych projektoch. Náklady na spoluúčasť mesta pri projektoch s ÚPSVaR popri preplatených nákladoch predstavovali viac ako 46 tis. EUR.

V rámci poskytovania terénnych sociálnych služieb sme zamestnávali 22 opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu pre 27 prijímateľov. Poskytovanie sociálnej služby v jedálni využilo 33 spoluobčanov, rozvoz obedov bol poskytovaný 44 prijímateľom sociálnej služby.

Z pohľadu územného plánovania sme v priebehu roku 2017 pokročili v prácach na aktualizácii územno-plánovacej dokumentácie mesta.

V priebehu roka sme pokračovali v estetizácii verejných priestranstiev. Obyvatelia sa môžu tešiť z novovybudovaných stojísk na kontajnery alebo nových autobusových zastávok. Pokračovali sme v obnove miestneho značenia, investovali sme do zvýšenia bezpečnosti prechodov pre chodcov. Podarilo sa nám zmodernizovať a rozšíriť bezpečnostný kamerový systém v meste. Aj vďaka finančnému príspevku spoločnosti Hriňovské strojárne a. s. sme investovali do rekonštrukcie verejného detského ihriska v centre mesta. Voľné zdroje sme mohli investovať do nákupu nových herných prvkov v lokalite Starého sídliska.

detské ihrisko

Kvôli rastúcim nákladom na zber, odvoz a uloženie odpadov sme opakovane museli pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za komunálne odpady od januára 2018. Nová situácia nastáva najmä s prijatím nového zákona o odpadoch. Dôvodom je zvyšujúci sa poplatok za uloženie komunálneho odpadu. Našou prvoradou úlohou je v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov zefektívniť zber separovaného odpadu v meste. Výsledkom má byť zníženie objemu zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Pretrvávajúcim rizikom je zabezpečenie zodpovedného prístupu občanov pri triedení separovaných zložiek odpadu.

budova služieb

Aj v minulom roku sme museli kvôli „tiež obyvateľom“ likvidovať nepovolené skládky odpadu. Táto činnosť „vyháňa“ z rozpočtu peniaze, ktoré následne chýbajú napríklad  pri budovaní infraštruktúry pre mládež.

V nasledujúcom roku plánujeme požiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na výstavbu zberného dvora v Hornej Hriňovej na zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu.

Na novú výzvu je pripravený projekt Bezpečne, zdravo, za prácou – cyklomobilne v Hriňovej. Po takmer dvadsiatich rokoch plánujeme zahájiť práce na projekte obnovy mestského kúpaliska. Na tento účel sme v rozpočte mesta naplánovali prostriedky vo výške 210 tis. EUR.

Po 25 rokoch trvania „skúšobnej prevádzky“ sa rekonštrukcie dočkala aj hriňovská ČOV a to v réžii prevádzkovateľa a súčasného majiteľa, Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., na ktorú získali nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Rekonštrukcia ČOV vytvorí predpoklady pre ďalší rozvoj mesta, napomôže výstavbe rodinných domov, budovaniu kanalizačných zberačov, ale predovšetkým zlepší stav životného prostredia.

Mesto Hriňová ako akcionár StVS, a. s., oficiálne požiadalo o zaradenie prepojenia pôvodného vodovodu AZC DN 200 na lučeneckú vetvu HLF DN 600 v lokalite Starého sídliska a pokračovanie v rekonštrukciách  ucelených úsekov vodovodného azbesto-cementového potrubia za účelom eliminácie porúch a zabezpečenia plynulej dodávky pitnej vody v lokalite od Malého Slanca smerom do centra mesta.

V rámci racionalizačných opatrení, ktoré majú priamy efekt v úsporách energií, sme pokračovali v zatepľovaní objektov v majetku mesta. Po rekonštrukcii strechy školskej telocvične sa nám podarilo zabezpečiť zdroje a opraviť strechu objektu školskej jedálne  Základnej školy s materskou školou, ul. Školská. V letnom období sme uskutočnili rekonštrukciu striech Mestského kultúrneho strediska. Po štvrťstoročí sa nám podarilo zrekonštruovať objekt hospodárskej budovy služieb v Hornej Hriňovej.

V roku 2017 sme uskutočnili zateplenie obvodového, strešného plášťa a výmeny otvorových konštrukcií  v rámci projektu „Zlepšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ Hriňová“, ktorý bol podporený z Operačného programu Kvalita životného prostredia Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou s celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 328 431,96 EUR.

Budova MsÚ

Mesto, ako zriaďovateľ základných škôl a školských zariadení si plnilo svoje záväzky                  pri zabezpečení ich bezproblémového chodu. Štatutári škôl naďalej pracovali na zvyšovaní úrovne vzdelávania a postupnom zveľaďovaní školského prostredia z vlastných rozpočtových zdrojov. Významné prostriedky boli poukázané na záujmové vzdelávanie našej mládeže.

V priebehu roku 2017 sa nám podarilo zrekonštruovať rozvody vody Materskej školy na ul. Janka Kráľa. Z rozpočtových prostriedkov mesta boli vybudované nové sociálne zariadenia v Základnej umeleckej škole na ul. Školská.

V závere roku 2017 sme v rámci verejno-súkromného partnerstva OZ Podpoľanie po dlhých mesiacoch čakania uspeli s Integrovanou stratégiou rozvoja územia, čím nám bol priznaný štatút MAS na prebiehajúce plánovacie obdobie. S vyhlasovaním vlastných výziev zadefinovaných v stratégii bude možné počítať v priebehu roku 2018 po tom, ako bude verejno-súkromné partnerstvo úspešné pri získaní podpory na základné opatrenia v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a Programu rozvoja vidieka. Mesto Hriňová sa plánuje uchádzať o grant na podporu budovania zariadení pre cestovný ruch.

Kultúrny rok v meste sme otvorili jubilejným 14. ročníkom Zimnej furmanskej súťaže ťažných koní a 23. mestským plesom. V mesiaci máj kultúrny život oživil 43. ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov ľudových piesní Rozospievaná mlaď. V júni sme usporiadali 26. ročník Petro–Pavlovského jarmoku a 11. ročník Detského folklórneho festivalu Deti pod Poľanou. V septembri sme zorganizovali už 7. ročník Gazdovania na Hriňovských lazoch, ktorý sa dostáva do širokého povedomia verejnosti a 11. ročník Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou. Pri usporiadaní týchto podujatí sme mohli rátať s podporou Ministerstva kultúry SR a Banskobystrického samosprávneho kraja. Svoje miesto medzi kultúrnymi podujatiami v meste si čoraz viac nachádza Medzinárodný festival amatérskych filmov Folklór a tradície.

Kultúrny život v meste oživili podujatia organizované aktívnymi občanmi, spoločenskými organizáciami a miestnymi občianskymi združeniami, ktoré sú tým najlepším príkladom občianskej angažovanosti. Za všetky spomeniem usporiadanie 10. ročníka Hriňovských dní divadla, Míle pre mamu, Vatry zvrchovanosti, dožinkových slávností, karnevalu, plesov alebo folklórnej prehliadky Hriňovská heligónka.

Kultúrny rok sme uzavreli úspešným podujatím Hriňovské Vianoce. V poslednom období si mesto plní aj svoju úlohu v oblasti propagácie vydávaním vlastných knižných publikácií, máp alebo prispievaním na vydávanie a tlač publikácií domácich autorov.

Strecha kultura

V uplynulom roku Mestské zastupiteľstvo v Hriňovej prostredníctvom svojich odborných komisií pridelilo na verejnoprospešný účel a na akcie vo verejnom záujme celkom 24 grantov kultúrnym, spoločenským organizáciám, súborom, klubom, občianskym združeniam, jednotlivcom a cirkevnému spoločenstvu v celkovej sume 63 200,- EUR.

Mesto zároveň prijalo finančnú alebo materiálnu pomoc od viacerých spoločností pôsobiacich v meste Hriňová.

V oblasti športu sa darilo našim športovým klubom a jednotlivcom.

V priebehu roka pokračovala spolupráca so združením Európskej dobrovoľníckej mládeže už svojim osemnástym a devätnástym turnusom. Mladí ľudia z rozličných kútov Európy a sveta nám pomohli pri budovaní oplotenia detského ihriska, údržbe hrobových miest pôvodných nemeckých osadníkov, likvidácii nepovolených skládok odpadu, či rekonštrukcii studničky v Skalisku.

Mesto aktívne pracovalo a plnilo si svoje záväzky vyplývajúce z členstva v Koordinačnom združení obcí mikroregiónu Podpoľanie, Regionálnom Združení miest a obcí Slovenska, Asociácii horských sídiel Slovenska, OZ Podpoľanie a OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie.

Aj vďaka Vášmu hlasu , milí spoluobčania, bude mať Hriňová svoje zastúpenie v Zastupiteľstve Banskobystrického samosprávneho kraja aj v ďalšom volebnom období.

Milí Hriňovčania,

ako sami vidíte, v minulom roku sa nám toho spoločne podarilo naozaj veľa. Veľké poďakovanie si zaslúžia všetci aktívni spoluobčania, miestne združenia, spoločnosti, poslanecký zbor, zamestnanci mesta, ktorí sa o rozvoj nášho mesta pričinili. Aj v budúcom roku máme s naším mestom smelé plány.

Na prahu nového roku Vám v mene svojom, v mene pracovníkov mestského úradu a poslancov mestského zastupiteľstva želám čo najviac síl a šťastia v každodennom živote. Do nového roku Vám prajem pevné zdravie a božie požehnanie! Nech sa Vám splnia Vaše želania a plány, nech máme voči sebe navzájom dostatok ľudskej prajnosti a slušnosti.

Šťastný a úspešný rok 2018!

                                                                                  Stanislav Horník, primátor mesta


Vytvorené: 28. 12. 2017
Posledná aktualizácia: 28. 12. 2017 11:35
Autor: správca webu