Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Novoročný príhovor primátora

Typ: ostatné
Vážení spoluobčania,
za niekoľko okamihov prekročíme prah Nového roku 2020. Ešte predtým, ako začnem bilancovať, ďakujem Vám za spoločne prejdený kus cesty. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim zhrnúť uplynulý rok života nášho mesta.

Vážení spoluobčania,

za niekoľko okamihov prekročíme prah Nového roku 2020. Ešte predtým, ako začnem bilancovať, ďakujem Vám za spoločne prejdený kus cesty. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim zhrnúť uplynulý rok života nášho mesta.

Väčšina z Vás z pohľadu zlepšenia kvality života za najdôležitejšie považuje rekonštrukcie ciest. Mesto Hriňová aj v roku 2019 pokračovalo v rekonštrukciách siete miestnych komunikácií. V piatom najrozľahlejšom meste v Slovenskej republike ich spravujeme celkovo 178 km. Z osemdesiatich miestnych komunikácií zaradených v roku 2011 do Harmonogramu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a opráv miestnych komunikácií ich na opravu čaká ešte polovica. V priebehu ôsmich sezón sme úplne alebo čiastočne odstránili havarijný stav na celkom 50 miestnych komunikáciách. Za toto obdobie sme len do ciest investovali viac ako 1,250 mil. EUR z vlastných zdrojov. Možnosti na získanie nenávratných finančných prostriedkov pre parametre nášho mesta neboli žiadne.  

Mesto pritom v zmysle zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve dostáva podielové dane na 7 535 obyvateľov bez ohľadu na dĺžku spravovanej cestnej siete. Hriňová spravuje viacej ciest ako ktorékoľvek krajské mesto, náš rozpočet je však 20-krát nižší. Technologický dlh sa pritom tvoril počas minulých 40 – 50 rokov.

V roku 2019 sme do údržby, opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií, chodníkov a mostov investovali sumu takmer 300 tis. EUR. V priebehu roku sa nám podarilo z vlastných rozpočtových prostriedkov zrekonštruovať úseky miestnych komunikácií na Blato a Do Kulišiakov v Krivci, Do Poliakov, Do Škorcov, Do Blchov na Pivničke, Do Trubačov na Priehaline,  miestnu komunikácu na Štoliansku a úseky ciest pri mliekárni a pri základnej škole na starom sídlisku. Po viac ako päťdesiatich rokoch sme museli pristúpiť k oprave chodníkov na Partizánskej ulici.

V nasledujúcich týždňoch pripravujeme verejné obstarávanie na rekonštrukcie miestnych komunikácií vo viacerých miestnych častiach.

Naplánované je dokončenie rekonštrukcie chodníkov v centrálnej časti mesta na Partizánskej ulici, v časti Tršovky. V štádiu tvorby je príprava projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka na Hutianskej ceste v časti Do Trkotov, pripravíme výstavbu chodníka do Hornej Hriňovej a rekonštrukciu chodníkov v Jarmočnej ulici. Nevyhnutná je aj výstavba úseku chodníka na starom sídlisku po Detský domov.

Naďalej bojujeme s problémom majetkovo-právneho vysporadúvania ciest, na ktoré sa pred desaťročiami nemyslelo. Našťastie sa vo viacerých prípadoch stretávame s dobrou vôľou občanov, kde sa nám darí postupne vysporadúvať MK do majetku a správy mesta. Mesto v tomto prípade hradí všetky náklady na geodetické zameranie a notárske poplatky. Zadosťučinením pre občanov je prednostná rekonštrukcia ciest, teda ich uprednostnenie v rámci Harmonogramu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a opráv miestnych komunikácií. V nastúpenom trende riešenia majetkovo-právnych vzťahov, ktoré dlhodobo trápia komunitu a zaťažujú vzájomné vzťahy, chceme aj v budúcom roku pokračovať. 

V minulom období sme pripravili a podali žiadosť o prevod miestnych komunikácií v extraviláne v správe Slovenského pozemkového fondu do majetku mesta. Takýmto spôsobom sa nám podarilo vysporiadať časť z ciest, ktoré sú využívané na verejný prístup do miestnych častí a k jednotlivým usadlostiam. Aj v budúcnosti sa budeme uchádzať o prevod a vysporiadanie ďalších ciest, ktoré boli pred desaťročiami vybudované z verejných zdrojov a mesto ich dodnes spravuje.

Za účelom zlepšenia vybavenosti a nahradenia dosluhujúcej techniky pre zimnú údržbu ciest sme zabezpečili financovanie nákupu nového vozidla zimnej údržby Tatra Phoenix.

V uplynulom roku sme pokročili v rozširovaní siete verejného osvetlenia na hriňovských lazoch z vlastných zdrojov. Piaty rok po sebe prichádza do vybraných lokalít fotovoltaické LED osvetlenie. Dodávkou ďalších kusov solárneho osvetlenia s vysokoúčinným kryštálovým solárnym panelom, LED lampou a batériou na solárne použitie, ktoré sme obstarali cez Elektronický kontraktačný systém, sa rozšíril počet inštalovaných kompletov na 45. Nové osvetlenie využívajúce slnečnú energiu je menej náročné na údržbu.

Opakovane sme v mestskom zastupiteľstve pri schvaľovaní VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady potvrdili nulovú sadzbu miestnej dane z ornej pôdy, trvalých trávnych porastov, ovocných sadov a záhrad aj na rok 2020.

V oblasti zamestnanosti a trhu práce sme aj v roku 2019 spolupracovali s úradom práce pri projektoch zamestnanosti. Chceme byť sociálnym partnerom predovšetkým pre ľudí, ktorí sú znevýhodnení na trhu práce.

V priebehu roka 2019 sme pristúpili k implementovaniu projektu na Podporu opatrovateľskej služby v meste Hriňová, ktorý nám bol schválený vo výške 324 tis. EUR. Aktivity projektu sa realizujú od februára 2019 s trvaním do februára 2021. Projekt je v súlade s hlavným cieľom Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hriňová 2018 - 2023. Príspevok z eurofondov vylepší financovanie opatrovateľskej služby, ktoré bolo doteraz výlučne v réžii hriňovskej samosprávy.

V priebehu roku 2019 sme v rámci poskytovania terénnych sociálnych služieb zamestnávali  23 opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu pre celkom 40 prijímateľov. Naďalej sme pre starších spoluobčanov poskytovali sociálnu službu v jedálni vrátane rozvozu obedov.

Z pohľadu územného plánovania sme v priebehu roka prerokovali Zmeny a doplnky č. 2 k Územnoplánovacej dokumentácii mesta, kde sme zapracovali podstatné zmeny a požiadavky predovšetkým individuálnych stavebníkov.

V priebehu roka sme pokračovali vo zveľaďovaní verejných priestranstiev. Pokračovali sme v obnove miestneho značenia a vo zvyšovaní bezpečnosti dopravy osadením zrkadiel do neprehľadných výjazdov.

Kvôli rastúcim nákladom na zber, odvoz a uloženie odpadov sme opakovane museli pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za komunálne odpady od januára 2020. V dôsledku nízkej miery triedenia sa pre mesto zvyšuje poplatok za uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládke. Našou prvoradou úlohou je v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov zefektívniť zber separovaného odpadu v meste. Výsledkom má byť zníženie objemu zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Pretrvávajúcim rizikom je zabezpečenie zodpovedného prístupu občanov pri triedení separovaných zložiek odpadu. Dôležitou úlohou je aj eliminovanie nesprávneho postupu niektorých podnikateľských subjektov pri nakladaní s odpadmi vznikajúcimi pri ich podnikateľskej činnosti.

Aj v minulom roku sme museli kvôli „tiež obyvateľom“ likvidovať nepovolené skládky odpadu. Táto činnosť „vyháňa“ z rozpočtu peniaze, ktoré následne chýbajú napríklad pri budovaní infraštruktúry pre mládež.

Po takmer dvadsiatich rokoch sme zahájili práce na projekte obnovy mestského kúpaliska, ktoré je dlhodobo jednou z hlavných požiadaviek obyvateľov mesta Hriňová. Dlho očakávaný projekt Prestavby kúpaliska Hriňová v celkovej hodnote 706 tis. EUR, počíta s vybudovaním troch bazénov vstavaním do telesa pôvodného plaveckého bazénu. Súčasťou stavby je plavecký bazén, bazén pre neplavcov, detský bazén, kolektor, strojovňa vrátane dodávky technológie. Zároveň sa vybuduje zázemie kúpaliska s prevádzkovou budovou, šatňami so sprchami a stánkami občerstvenia. Doba výstavby je nastavená na obdobie 30 mesiacov do februára 2021. Na financovanie prestavby kúpaliska mesto využíva zdroje z rezervného fondu z ekonomicky úspešných rokov. Časť nákladov na výstavbu prevádzkových objektov chceme prefinancovať prostredníctvom výzvy miestnej akčnej skupiny zo zdrojov Programu rozvoja vidieka.

Za posledné desaťročie neboli vyhlásené vhodné eurofondové výzvy na prefinancovanie výstavby zariadení cestovného ruchu. V iných oblastiach hospodárenia mesto čerpá nenávratné finančné zdroje z eurofondov, čím vlastné finančné prostriedky ušetrí.

Kúpalisko bude po dokončení prevádzkovať mesto prostredníctvom vlastnej spoločnosti VPS Hriňová s. r. o. Verím, že po dokončení diela sa začne písať nový príbeh hriňovského kúpaliska.

V mesiaci október potešila milovníkov zimných športov správa z Výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja o schválení výstavby multifunkčnej športovej plochy s chladením s rozmermi 40 x 20 m v priestoroch športového areálu na ulici Lúčnej v rámci projektu Podpory rozvoja športu vyhlásenej SZĽH Infra, s. r. o.

Multifunkčné plochy budú inštalované v obciach a mestách so strediskovými základnými školami. Pôvodne mali byť nezastrešené a majú slúžiť pre zimné športy prevažne v zimnom období. V letnom období budú pokryté multifunkčným povrchom, na ktorom je možné prevádzkovať viacero športových hier. Budú preto využiteľné pre deti, mládež a športujúcu verejnosť počas celého roka.

Na novú podmienku výkonného výboru, ktorou je prekrytie mobilnej ľadovej plochy zareagovalo Mestské zastupiteľstvo v Hriňovej uznesením o schválení prekrytia mobilnej ľadovej plochy na náklady mesta do dvoch rokov od jej inštalácie.

Predpokladaná dotácia zo štátneho rozpočtu na multifunkčnú plochu sa odhaduje na cca 244 tis. EUR bez DPH. Osobitné náklady budú tvoriť podporné investície - vybudovanie podložia, elektrickej prípojky, prípojky vody a odvodu vody, ktoré zabezpečuje a financuje mesto Hriňová. Doba výstavby by nemala presiahnuť viac ako 3 mesiace. S výstavbou nenáročnej multifunkčnej športovej plochy v priestore zastaraného prírodného klziska sa počíta v priebehu roku 2020 po ukončení verejného obstarávania na SZĽH.

Ďalším úspešným a už realizovaným projektom je projekt Podpory výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry podporovaný Slovenským futbalovým zväzom. V rámci rozvoja futbalovej infraštruktúry v meste Hriňová sa ešte v mesiaci november 2019 podarilo zrealizovať automatické zavlažovanie futbalového ihriska aj vďaka pridelenej dotácii SFZ vo výške 10 tis. EUR.

Pri výzve Slovenského atletického zväzu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku  na rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov s predpokladaným spolufinancovaním vo výške približne 190 tis. EUR sme nateraz neboli zaradení medzi podporených žiadateľov. Pre prípad odrieknutia niektorého žiadateľa sme však projekčne pripravení na výstavbu atletickej dráhy a sektorov pre atletické disciplíny v športovo rekreačnom areáli v Hriňovej. Naším zámerom je atletickú dráhu rekonštruovať a štandardizovať. Pôvodný škvárový ovál a sektory pre atletické disciplíny by mohli dostať umelý povrch (tzv. tartan), ktorý môže byť využívaný na atletické preteky miestneho a regionálneho významu a bude k dispozícii pre potreby reprezentácií a SAZ. Z finančného pohľadu má však v tomto okamihu prednosť projekt výstavby kúpaliska.

Dlhodobou víziou mesta Hriňová je obnova športového a rekreačného areálu, ktorý bol oddávna centrom športového a kultúrneho života Hriňovčanov a obyvateľov Podpoľania.

V priebehu roku 2019 mesto podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky na realizáciu projektu Bezpečne, zdravo, za prácou – cyklomobilne v Hriňovej na Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ktorý počíta s vybudovaním prvej hriňovskej cyklotrasy po trase bývalej hriňovskej lesnej železničky. Navrhovaná cyklotrasa predstavuje prestavbu existujúcich komunikácii na nové úseky cyklistickej infraštruktúry. Zámerom výstavby je alternatíva dopravného priblíženia za prácou v miestnych priemyselných areáloch, ako aj zlepšenie podmienok pre šport a rekreáciu.

V priebehu roka aj s prispením Rozvojovej agentúry BBSK a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie bola vybudovaná expozícia venovaná osobnosti hriňovského rodáka a čestného občana, prof. Štefana Nosáľa, umeleckého vedúceho súboru Lúčnica. Zámerom mesta bolo vzdať úctu pamiatke prof. Nosáľa pre nasledujúce generácie a vytvoriť tak dôstojné miesto pre prezentáciu jeho celoživotného diela, ktoré nám zanechal. To bude vyžadovať zbierkovú a dokumentačnú činnosť aj v nasledujúcich rokoch.

Hriňovská drevenica Štefana Nosáľa sa zároveň stáva inštitúciou, ktorá sa bude venovať regionálnej výchove pre miestne základné a umelecké školy, miestne združenia a folklórne súbory. Počas roka plánujeme organizovať remeselné dielne. Cieľom je oživiť a odovzdať zručnosť zanikajúcich remesiel.

V roku 2019 sme realizovali projekt Modernizácie objektu požiarnej zbrojnice v Hriňovej, na ktorý bola mestu schválená dotácia 23,6 tis. EUR z prostriedkov Ministerstva vnútra. Cieľom projektu bolo odstrániť nevyhovujúci stavebno-technický stav požiarnej zbrojnice, zvýšiť energetickú hospodárnosť a zlepšiť podmienky vybavenia pre miestny dobrovoľný hasičský zbor.

Po štvrťstoročí trvania „skúšobnej prevádzky“ sa komplexnej rekonštrukcie dožije aj hriňovská ČOV. Rekonštrukcia prebieha tretí rok v réžii prevádzkovateľa a súčasného majiteľa, Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., na ktorú sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Rekonštrukcia ČOV vytvára predpoklady pre ďalší rozvoj mesta, napomôže výstavbe rodinných domov, budovaniu kanalizačných zberačov, ale predovšetkým zlepší stav životného prostredia.

V závere roka sa uskutočnila v intraviláne nášho mesta výsadba 89 kusov lesných drevín v rámci  schváleného národného projektu Zelené obce. Cieľom projektu bolo realizovať opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných oblastí. Plán výsadby bol realizovaný na základe odborne spracovaného ,,Realizačného projektu výsadby“. Stromy boli vysadené v areáloch miestnych základných škôl, materských škôl, detských ihrísk, bytových domov, parkovísk a areálu kúpaliska. Celková výška podpory projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska dosiahla 16,4 tis. EUR.

Dôležité úlohy si mesto plnilo v oblasti správy a prevádzky gravitačných vodovodov vybudovaných pred desaťročiami na hriňovských lazoch. Mesto vynaložilo nemalé prostriedky na zabezpečenie kvality a nezávadnosti pitnej vody. Významné intervencie sme vykonali aj do zlepšenia výdatnosti zdrojov. Kvôli aktuálnym požiadavkám na prevádzku vodovodov, dôležitosti a významu týchto zdrojov pre obyvateľov žijúcich na hriňovských lazoch, vyplýva  pre nás povinnosť majetkovo-právneho vysporiadania trás vodovodov, no najmä nastavenie režimu prevádzkovania, údržby a monitorovania kvality vody.

Projektové oddelenie pripravilo žiadosť k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc z rozpočtovej kapitoly Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Mesto, ako zriaďovateľ základných škôl a školských zariadení si plnilo svoje záväzky pri zabezpečení ich bezproblémového chodu. Štatutári škôl naďalej pracovali na zvyšovaní úrovne vzdelávania a postupnom zveľaďovaní školského prostredia z vlastných rozpočtových zdrojov. Významné prostriedky boli poukázané na záujmové vzdelávanie našej mládeže.

V roku 2019 sme sa napokon dostali k implementácii Integrovanej stratégie rozvoja územia v rámci verejno-súkromného partnerstva OZ Podpoľanie, ktorému bol priznaný štatút MAS na prebiehajúce plánovacie obdobie 2014 - 2020. V priebehu roku bola vyhlásená prvá výzva zadefinovaná v stratégii. V tomto roku sa Mesto Hriňová plánuje uchádzať o grant na podporu budovania zariadení pre cestovný ruch na prefinancovanie výstavby vybraných objektov hriňovského kúpaliska.

Kultúrny rok v meste sme otvorili 16. ročníkom Zimnej furmanskej súťaže ťažných koní a 25. mestským plesom. V mesiaci máj kultúrny život oživil 45. ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov ľudových piesní Rozospievaná mlaď. V júni sme usporiadali 28. ročník Petro–Pavlovského jarmoku a 13. ročník Detského folklórneho festivalu Deti pod Poľanou. V auguste sme zorganizovali už 9. ročník čoraz populárnejšieho Gazdovania na Hriňovských lazoch, v tomto roku a vďaka dobrovoľníkom po prvýkrát bez jednorazových plastov. Verejnosť sa mohla potešiť  aj z 13. ročníka Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou. Pri usporiadaní týchto podujatí sme mohli rátať s podporou Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja. Svoje miesto medzi kultúrnymi podujatiami v meste si čoraz viac nachádza Medzinárodný festival amatérskych filmov Folklór a tradície.

Kultúrny život v meste oživili podujatia organizované aktívnymi občanmi, spoločenskými organizáciami a miestnymi občianskymi združeniami, ktoré sú výborným príkladom občianskej angažovanosti. Za všetky spomeniem usporiadanie 12. ročníka Hriňovských dní divadla, ďalšieho ročníka podujatia Míľa pre mamu, Vatry zvrchovanosti, dožinkových slávností, karnevalu, plesov alebo folklórnej prehliadky Hriňovská heligónka. Kultúrny rok sme uzavreli úspešným podujatím Hriňovské Vianoce.

V poslednom období si mesto plní aj svoju úlohu v oblasti propagácie vydávaním vlastných knižných publikácií, máp, kalendárov alebo prispievaním na vydávanie a tlač publikácií domácich autorov. Environmentálny prínos a osvetový charakter má výroba opakovateľne použiteľných zálohovateľných pohárov pre potreby verejných podujatí.

V uplynulom roku Mestské zastupiteľstvo v Hriňovej prostredníctvom svojich odborných komisií pridelilo na verejnoprospešný účel a na akcie vo verejnom záujme celkom desiatky grantov kultúrnym, spoločenským organizáciám, súborom, klubom, občianskym združeniam, jednotlivcom a cirkevnému spoločenstvu v celkovej sume viac ako 65 tis. EUR.

V oblasti športu sa striedavo darilo našim športovým klubom a jednotlivcom.

V priebehu roka pokračovala spolupráca so združením Európskej dobrovoľníckej mládeže už svojim dvadsiatym druhým turnusom. Mladí ľudia z rozličných kútov Európy a sveta zo združenia „Be the Change Generation“ nám pomohli pri revitalizácii opusteného lomu na Tršovke, osádzaní nového mestského mobiliáru a likvidácii nepovolených skládok odpadu.

Pri plnení úloh v oblasti veterinárnej starostlivosti sa dlhodobo môžeme oprieť o pomoc dobrovoľníčok, ktoré sa podieľajú na činnosti odchytových kotercov v Hornej Hriňovej. Vďaka ich osobnému nasadeniu dostávajú opustené a túlavé zvieratá novú šancu. Aj touto cestou im chcem za ich prácu verejne poďakovať.

Mesto aktívne pracovalo a plnilo si svoje záväzky vyplývajúce z členstva v Koordinačnom združení obcí mikroregiónu Podpoľanie, Regionálnom Združení miest a obcí Slovenska, Asociácii horských sídiel Slovenska, OZ Podpoľanie a OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie. Aktívne sme zastupovali mesto na pôde BBSK a v Zastupiteľstve BBSK.

Vážení spoluobčania,

ako sami vidíte, v minulom roku sa nám toho spoločne podarilo naozaj veľa. Veľké poďakovanie si zaslúžia všetci aktívni spoluobčania, dobrovoľníci, miestne združenia, podnikateľské subjekty, spoločnosti, poslanecký zbor, zamestnanci mesta, ktorí sa o rozvoj nášho mesta pričinili. Aj v budúcom roku 2020 sú pred nami veľké výzvy.

Milí Hriňovčania,

dovoľte mi na prahu nového roku Vám v mene svojom, v mene pracovníkov mestského úradu a poslancov mestského zastupiteľstva zaželať čo najviac síl a šťastia v súkromnom aj pracovnom živote. Prajem pevné zdravie a božie požehnanie! Nech sa Vám splnia Vaše želania a plány, nech máme voči sebe navzájom dostatok ľudského porozumenia a súdržnosti.

Šťastný a úspešný rok 2020!

                                                                                  Stanislav Horník, primátor mesta


Príloha

Vytvorené: 31. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 30. 12. 2019 20:47
Autor: správca webu