Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Námietky proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte katastrálneho územia Hriňová - intravilán, I. Etapa

Typ: ostatné
Mesto Hriňová na základe oznámenia Okresného úradu Detva, katastrálneho odboru č. OÚ-DT-KO1-2018/000195-2 podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov vyhlasuje začatie konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte katastrálneho územia Hriňová - intravilán, I. Etapa, obce Hriňová, dňom 19.3.2018.

Vyhláška

        Mesto Hriňová na základe oznámenia Okresného úradu Detva, katastrálneho odboru  č. OÚ-DT-KO1-2018/000195-2 podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

začatie  konania o námietkach proti chybám v obnovenom katastrálnom operáte katastrálneho územia Hriňová - intravilán,  I. Etapa, obce Hriňová, dňom 19.3.2018.

 Vyhláškou Obce Hriňová č. A/2016/005241 zo dňa 24.11.2016 bolo oznámené, že dňom 1.10.2016 začína katastrálne konanie na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním v intraviláne katastrálneho územia Hriňová, obec Hriňová. Všetci vlastníci, držitelia, nájomcovia a iné oprávnené osoby, ktoré vlastnia, majú v držbe, v nájme alebo spravujú nehnuteľnosti v intraviláne katastrálneho územia Hriňová boli vyzvaní aby, ak doteraz tak neurobili, trvale označili na svoje náklady lomové body nesporných hraníc pozemkov, ktoré vlastnia, majú v držbe, v nájme alebo ich spravujú.

Na základe toho meračská skupina Lučenec Geodetického a kartografického ústavu Bratislava vykonala geodetické práce v teréne a v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a s ním súvisiacou vyhláškou Úradu geodézie, kartografie a katastra č. 461/2009 Z.z. a Smernicou na obnovu katastrálneho operátu  O-84.11.13.31.25.00-17, výsledkom ktorých je obnovený katastrálny operát - nový súbor geodetických informácií a nový súbor popisných informácií.

Obnovený katastrálny operát   bude na nahliadnutie a pripomienkovanie sprístupnený v Mestskom kultúrnom stredisku Hriňová  v dňoch: 

od  19.marca 2018    do   23. marca 2018

Pondelok:  od  900     do  1500 hod.,

Utorok: .    od  800     do  1500 hod.,

Streda: .     od 1000   do  1800 hod.,

Štvrtok: .    od  800     do  1500 hod.,

Piatok: .     od  800     do  1200 hod.,

dokedy bude možné podať námietky. Vystavenie operátu, podávanie informácií, vysvetlení a prijímanie námietok zabezpečia zástupcovia Okresného úradu Detva, katastrálneho odboru, Geodetického a kartografického ústavu Bratislava - meračskej skupiny Lučenec a Mesta Hriňová.

 

 

                                                             Pečiatka, podpis primátora 


Vytvorené: 2. 3. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 3. 2018 12:33
Autor: Beata Stryčeková