Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Deň učiteľov

Typ: ostatné
Dňa 27.04.2015 primátor mesta Hriňová Mgr.

Dňa 27.04.2015 primátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník privítali na pôde mestského úradu učiteľov základných, materských a umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pri príležitosti Dňa učiteľov. Primátor sa slávnostne prihovoril učiteľom a odovzdal čestné uznania. Zúčastneným recitovali básne Romana Babicová a Radka Vreštiaková, záver patril gajdošovi Michalovi Machavovi. Po oficiálnej časti nasledovala recepcia pre pozvaných v spoločenskej sále.

Čestné uznania boli udelené:
- Mgr. Márii Fabrikovej - za tvorivú pedagogickú činnosť a starostlivosť o talentovaných žiakov, výrazné prezentovanie školy a mesta Hriňová v kultúrnej mimoškolskej činnosti v rámci celého Slovenska,

- Mgr. Martine Skučkovej - za zodpovedný prístup k práci a dôsledné plnenie pracovných povinností, implementáciu IKT do vyučovacieho procesu, profesionálny a ľudský prístup k žiakom a rodičom,

- Mgr. Márii Rusňákovej - za aktívny a iniciatívny prístup k práci a k plneniu pracovných povinností, za aktívnu prezentáciu školy na verejnosti,

- Jane Lalíkovej - za dlhoročnú pedagogickú činnosť a kvalitné plnenie úloh pri venovaní sa výchove a starostlivosti detí v MŠ,

- Ľubici Uhrínovej - za dlhoročnú pedagogickú činnosť vo vedení školy, zodpovedný prístup k plneniu pracovných povinností, ktoré s nadšením a láskou uplatňuje pri práci s deťmi, za vytváranie pozitívnej pracovnej klímy a utužovanie kolektívu,

zo Základnej školy s materskou školou, ul. Školská č. 1575 v Hriňovej

- Ing. Alene Ďuricovej - za realizáciu projektového vyučovania a Dňa Zeme, za rozvíjanie enviromentálnej výchovy formou zážitkového učenia sa a za vynikajúce výsledky v biologickej a chemickej olympiáde,

- Mgr. Milošovi Gallovi - za organizovanie športových aktivít a vynikajúce úspechy v športových súťažiach volejbal, basketbal, vybíjaná,

- Zuzane Lapinovej - za efektívne a kvalitné vedenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí v materskej škole, vytváranie pozitívnej klímy a využívanie netradičných metód vo výchovno-vzdelávacom procese,

zo Základnej školy s materskou školou, Krivec 1355 v Hriňovej

- Márii Uhrinovej, riaditeľka MŠ – za dlhoročnú a aktívnu prácu v oblasti riadenia MŠ, dosiahnutie mimoriadnych výsledkov  a na základe ocenenia riaditeľky MŠ a jej kolektívu Štátnou školskou inšpekciou,

- Zuzane Renčkovej – za celoživotnú prácu v oblasti predškolského vzdelávania, výborné výsledky vo výchovno-vzdelávacej činnosti, tvorivý a láskavý prístup k deťom a pri príležitosti životného jubilea,
z Materskej školy Janka Kráľa, ul. Janka Kráľa 1615 v Hriňovej.Vytvorené: 27. 4. 2015
Posledná aktualizácia: 5. 9. 2016 08:53
Autor: správca webu