Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozvoja kultúry, vzdelávania

- stretáva sa minimálne raz za 3 mesiace
- predseda riadi a organizuje prácu komisie
- na vedenie písomnej agendy si môže komisia zvoliť zo svojich radov tajomníka komisie
- o priebehu rokovania komisie sa vyhotovuje stručný záznam, ktorý sa potom archivuje počas trvania mandátu komisie
- spolupracuje s oddelením kultúry, mládeže a športu pri spracovaní plánu práce pre organizovanie významných kultúrnych a spoločenských podujatí mesta a podieľa sa na ich organizovaní
- získava občanov ale predovšetkým mládež pre zapojenie sa do kultúrnej činnosti v rámci ochotníckych krúžkov a umeleckých združení
- komunikuje so základnými, materskými a umeleckými školami v meste, prichádza s námetmi na riešenie ich požiadaviek, podporuje ich v rozvoji inovačných prístupov vo vzdelávaní
- v spolupráci s oddelením kultúry, mládeže a športu organizuje kontrolu stavu kultúrnych pamätihodností v meste, navrhuje spôsob ich údržby a v spolupráci s mestským úradom predkladá návrh na získanie finančných prostriedkov pre ich obnovu
- vyhľadáva sponzorov pre rozvoj kultúry a vzdelávania
- pripravuje návrhy na vzdelávanie poslancov súvisiace s výkonom ich poslaneckej činnosti
- vyhodnocuje žiadosti fyzických a právnických osôb a občianskych združení o dotácie z rozpočtu
mesta na kultúrne a vzdelávacie aktivity

 

P r e d s e d a : Peter Vreštiak

Č l e n o v i a :  Jana Vrťová

                       Mgr. Dana Trebuľová

                       Eva Bystrianska

                       Mgr. Mária Fabriková

                       Eva Račková

                       Mgr. Martin Kliment

Zápisnice zo zasadania komisie:

Prezenčná listina zo zasadnutia komisie 28.03.2018

Zápisnica 01.02.2018

Zápisnica 08.02.2017

Zápisnica 04.02.2016

Zápisnica 05.05.2015

Zápisnica 29.01.2014

Zápisnica 22.01.2013

Zápisnica 16.11.2011

Zápisnica 18.05.2011

Zápisnica 21.02.2011