Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“

Typ: náš tip | kultúrne podujatia
Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ 1V dňoch 28.04. - 29. 04.2018 Mesto Hriňová pripravuje už 5. ročník Medzinárodného filmového festivalu "Folklór a tradície"
Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ je tematickou súťažou neprofesionálnych filmov. Autori prihlasujú svoje diela priamo organizačnému garantovi podujatia. Pred hlavnou súťažou sa uskutoční pred výber.
 • Základné údaje

  Vyhlasovateľ:
  Mesto: Mesto Hriňová
  Mestské kultúrne stredisko mesta Hriňová

Organizačný garant:
Mestské kultúrne stredisko mesta Hriňová

 

Mediálny partner:                                                                                           

Folklórne rádio Janko Hraško a Rádio  Regina

Termín konania:
28.04. - 29. 04.2018

Miesto konania:
Mestské kultúrne stredisko Hriňová

 

 • Základná charakteristika

  Medzinárodný filmový festival „Folklór a tradície“ je  tematickou súťažou neprofesionálnych filmov. Autori prihlasujú svoje diela priamo organizačnému garantovi podujatia. Pred hlavnou súťažou sa uskutoční pred výber.

Poslanie súťaže


Hlavným poslaním podujatia je prezentácia a podpora tvorby, snaha aktivizovať neprofesionálnych tvorcov folklórnych  filmov ako aj filmov o tradíciách, ktoré sa ešte zachovali v akejkoľvek podobe. Cieľom je tiež podnietiť vznik nových snímok s uvedenou tematikou. Touto formou súťaže chcú organizátori prispieť k zdokumentovaniu a archivácii mnohých vzácnych, často postupne zanikajúcich vecí, udalostí, pracovných postupov či zvyklostí, ale aj verejnú prezentáciu súťažných filmov. Organizátor má snahu postupne vzniknuté diela archivovať a zanechať tak hodnoty pre budúce generácie.

Cieľom je poskytnúť  aktívnym folkloristom, ale aj ostatným návštevníkom na malom priestore nové  pohľady a postrehy   na vlastnú prácu  z pohľadu diváka, ako aj možnosť vymeniť si  názory a pohľady na folklórne podujatia, ktoré v súčasnosti na Slovensku prebiehajú. Je určený nielen pre odborníkov, ale hlavne laickej verejnosti. Má snahu priniesť trochu krásy na plátno,  a možno sa aj trochu poobzerať po svojom okolí, čo  sa nám ešte zachovalo a stojí za to nenechať to upadnúť do zabudnutia.

 

Festival má snahu napomôcť  viac  zviditeľniť prácu  ľudí, ktorí sa folklóru venujú alebo venovali a tiež hľadať informácie o našich tradíciách, zvykoch, kultúre, ľuďoch, pre ktorých je folklór a tradície súčasťou ich života.

Priebeh súťaže

Kategorizácia účastníkov

Súťaž je jednokolová a môže sa na nej zúčastniť každý filmový amatér, občan SR, ako aj autori zo zahraničia. Každý súťažiaci môže do súťaže prihlásiť maximálne dve diela.

Vekové skupiny súťažiacich:

Do súťaže sa môžu prihlásiť záujemcovia každej vekovej skupiny. Prihláška tuOrganizačné zabezpečenie a riadenie súťaže

 • V rámci filmového festivalu „Folklór a tradície“sa okrem súťažných kôl uskutočnia aj vzdelávacie aktivity, hodnotiaci a rozborový seminár a tvorivé dielne.

Podmienky účasti

 • Autori prihlasujú svoje priamo na adresu organizačného garanta podujatia.
 • Každý autor môže zaslať max. 2 filmy .
 • Súťaž je prístupná pre všetky nekomerčné filmy.
 • Súťažné snímky prechádzajú pred-výberom. Na verejnú súťažnú projekciu budú zaradené tie diela, ktoré zodpovedajú tematickému zameraniu súťaže,umeleckej a technickej úrovni.
 • Odporúčaná dĺžka súťažných snímok je 15 – 30  min. Výnimku môže udeliť odborná porota.
 • Účasť v súťaži je bezplatná.
 • Ubytovanie si zabezpečujú sami alebo si ho môžu rezervovať u organizačného garanta podujatia. 
 • Filmy sa autorom nevracajú.
 • Organizátorom je potrebné poslať na samostatnom hárku, e-mailom alebo na CD spolu s prihláškou a filmom stručný obsah filmu (anotáciu) v rozsahu cca 60 slov. Uvedený text je nutný pre potreby poroty a pre programový bulletin.
 • Rokovacím jazykom podujatia je slovenský jazyk.

 

Časový harmonogram súťaže

Súťažná časť:

03.3.2018 -  uzávierka pre prihlásenie a doručenie filmov

Súťažná časť festivalu:     28.04. 2018 – 29.04.2018

 

Nesúťažná časť festivalu: 27.04. 2018 nesúťažná projekcia – ukážky z archívu MsKS Hriňová v priestoroch námestia mesta Hriňová a vystúpenie folklórnych súborov mesta Hriňová

Vzdelávacia časť: 29.04.2018 Vyhlásenie výsledkov súťaže, rozborový seminár a tvorivé dielne

Finančné zabezpečenie

Podujatie bude zabezpečené z rozpočtu mesta Hriňová a VUC BBSK.


Spôsob hodnotenia

Súťažné snímky hodnotí päťčlenná medzinárodná odborná porota, ktorú menuje organizačný garant. Odborná porota navrhuje organizátorom víťazné a ocenené snímky zo súťaže.

Do hodnotenia súťaže sa zaradí aj laická verejnosť prostredníctvom svojich vstupeniek zakúpených na premietanie jednotlivých súťažných filmov. Z tohto hodnotenia vznikne ocenenie filmu „Cena diváka“.

Každý návštevník sa môže prostredníctvom svojej vstupenky  zaradiť aj  do zlosovania - tomboly o hodnotné ceny.

Ocenenie
Organizátor na návrh odbornej poroty  udelí jednu hlavnú cenu za najlepší film. Ocenené budú aj snímky, ktoré sa umiestnia v druhom a treťom mieste. Osobitným ocenením bude film ocenený „Cenou diváka“. Hodnota cien bude závisieť od možností sponzorov a spoluorganizátorov.

 

Výsledky súťaže
Na slávnostnom vyhodnotení organizátori vyhlásia výsledky súťaže a odovzdajú víťazom ceny. Výsledky súťaže organizátori uverejnia na web - stránke mesta Hriňová  a v okresných médiách a v Rádiu Regina.

Technické podmienky

1. OBRAZ – uviesť počet obrázkov za sekundu (23,976, 25, 29,97), odporúčame používať 25 fps.

2. ZVUK – uviesť počet kanálov (1.0, 2.0, 5.1), použitý kodek (PCM. AC3, MP2), frekvenciu a dátový tok

3. ROZLÍŠENIE – veľkosť, t. j. kvalita snímky

– Full HD 1080p, 1080i (1920 x1080, prípadne 1440 x 1080)

– HD 720p (1280 x 720)

– SD (720 x 576 PAL)

4. KODEK – spôsob komprimácie výsledného diela, aby nebol súbor príliš veľký

– MPEG4, označovaný aj H264 alebo X264

– MPEG2

– DV – starší kodek, používaný pri SD formáte

5. KONTAJNER – spôsob, ako sa zhotovený kodek spolu so zvukom, prípadne titulkami zabalí

– MKV

– M2TS

– MOV

– MP4

– AVI, MPG, WMV – menej používané staršie kontajnery

6. DISTRIBÚCIA – spôsob prenosu – doručenia kontajnera od autora k organizátorovi

– Internet (WeTransfer, Uschovna.cz)

– USB kľúč, prípadne USB pevný disk (ak ide o väčšie množstvo)

– optické médiá (BluRay, DVD) kontajner nahratý ako data

– akceptované môžu byť aj BluRay a DVD-video

7. OZNAČENIE – súbor s filmom i nosič musia obsahovať minimálne názov filmu, meno autora, miesto bydliska. Autor vyplní na prihláške uvedené údaje:

– názov filmu,

– dĺžka projekcie,

– veková skupina a kategória,

– meno, priezvisko a vek autora

– adresa: ulica, obec, mesto, PSČ,

– telefonický a e-mailový kontakt

– spôsob ozvučenia (mono, stereo)

8. Každý film musí byť dodaný ako samostatný súbor a musí mať na začiatku i na konci minimálne 2 sekúnd čiernej.

9. Neoznačené alebo nedostatočne označené DVD nosiče nebudú akceptované.

 

Záverečné ustanovenia
1. Organizačný garant súťaže si vyhradzuje právo pri propagácii podujatia publikovať jednotlivé ukážky zo súťažných filmov bez nároku autora na honorár.
2. Všetku korešpondenciu a súťažné snímky treba zasielať na adresu organizátora.

tel.  045/3210116

fax   045/3210100

mobil 0903 405 479

e-mail: msks@hrinova.sk

 


Informácie: www.hrinova.sk

 

Poznámky:

 • Organizátor sa zároveň zaväzuje, že zaslané filmy nebudú poskytnuté tretej strane a nebudú využívané na komerčné účely. Môžu byť využité len v rámci propagácie festivalu.
 • Informácie o festivale budú priebežné doplňované na webstránke mesta Hriňová a facebooku.
 • Jeden autor môže prihlásiť 2 snímky, ale na každý film musí použiť novú prihlášku. Snímky nemôžu byťv rozpore so zákonmi SR a dobrými spoločenskými mravmi.
 • Okrem súťaže a prezentácie nesúťažných snímok zahŕňa festivalaj časť vzdelávaciu - odborný rozborový seminár, kde odborníci z praxe i vysokoškolskí pedagógovia analyzujú jednotlivé filmové diela a odporúčajú prítomným autorom ako dospieť k ešte lepším výsledkom, k lepším filmom.


Prílohy

Vytvorené: 15. 2. 2016
Posledná aktualizácia: 27. 2. 2018 12:56
Autor: Správce Webu