Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ základnej školy s materskou školou, Školská 1575, Hriňová

Typ: ostatné
Výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ základnej školy s materskou školou, Školská 1575, Hriňová 1Mesto Hriňová zastúpené primátorom mesta v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Riaditeľ základnej školy s materskou školou, Školská 1575, Hriňová s predpokladaným nástupom od 1. marca 2018

Mesto Hriňová 

zastúpené primátorom mesta v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU,

ŠKOLSKÁ 1575, HRIŇOVÁ

 

s predpokladaným nástupom od 1. marca 2018

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 

Iné kritériá a požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady,
 • zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť)
 • znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy
 • znalosť v oblasti pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov
 • manažérske schopnosti,
 • koncepčné a strategické myslenie 
 • komunikatívnosť

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
 • overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
 • profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu),
 • doklad o preukázaní bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 • doklady o dĺžke pedagogickej praxe,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max. 4 strany A4),
 • preukázanie zdravotnej (telesnej spôsobilosti a duševnej) spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa – potvrdenie,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov, podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pre potreby výberového konania.
   

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania!

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi  je potrebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu v Hriňovej, alebo doporučenou poštou na adresu:

Mesto Hriňová, Mestský úrad, Partizánska 1612, 962 05 Hriňová

v zalepenej obálke so spiatočnou adresou označenej heslom:

„Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s MŠ, Školská 1575, Hriňová - neotvárať"

do   2. februára 2018 do 14.30 hodiny, tak aby  bola zaevidovaná  najneskôr k tomuto termínu  v podateľni Mestského úradu v Hriňovej.

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a ďalšie požadované predpoklady vyhláseného výberového konania, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.

V Hriňovej, 11. januára 2018

 

                                                                                     Mgr. Stanislav Horník, v. r.

                                                                                                  primátor mesta


Príloha

Vytvorené: 11. 1. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2018 18:44
Autor: Marian Ďurica