Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

Typ: ostatné
VÝBEROVÉ KONANIE Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovnej pozície vedúci/vedúca sociálno-zdravotného úseku / sociálny pracovník

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb ,  Krivec 785, 962 05 Hriňová

v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23,

974 01 Banská Bystrica

 

vyhlasuje podľa ustanovenia

§ 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade s Príkazom č. 005/2017/ ODDSSZ „Postup pri výberových konaniach na obsadzovanie pracovných miest vedúcich zamestnancov v zariadeniach sociálnych služieb a zariadeniach na výkon opatrení SPODaSK zriadených Banskobystrickým samosprávnym krajom“

 

VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie pracovnej pozície vedúci/vedúca sociálno-zdravotného úseku / sociálny pracovník

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci nasledovné podmienky:

 

Kvalifikačné predpoklady:

 

- vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa, študijný odbor: sociálna práca, alebo v zmysle  § 45 ods.1 písm. a) a ods. 2 Zákona č. 219/2014 Z. z. Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iné kritériá a požiadavky:

- prax  v uvedenej oblasti 5 rokov, prax v oblasti riadenia minimálne jeden rok výhodou

- bezúhonnosť,

- osobnostné a manažérske predpoklady,

- organizačné schopnosti,

- komunikatívnosť, ochota a schopnosť pracovať s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a seniormi,

- užívateľské zručnosti práce s PC,

- oprávnenie viesť motorové vozidlo skupiny B.

 

Záujemcovia o účasť vo výberovom konaní zašlú písomnú žiadosť s nasledovnými údajmi a prílohami:

- žiadosť o účasť na výberovom konaní,

- profesijný životopis,

- motivačný list,

- projekt vo vzťahu k výkonu vedúci/vedúca sociálno – zdravotného úseku / sociálny pracovník  na tému „Plán rozvoja poskytovanej sociálnej služby v DD a DSS Hriňová“  v rozsahu 3 strán,

- doklady o vzdelaní - fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní,

- potvrdenie o odbornej praxi, referencie od posledných zamestnávateľov,

- čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na pozíciu vedúcej sociálno – zdravotného úseku /sociálny pracovník,

- doklady o absolvovaných kurzoch a výcvikoch,

- písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,

- presná adresa pre doručovanie písomností, telefonický kontakt a e-mailová adresa.

 

Platové podmienky: podľa počtu rokov praxe v rozmedzí od 806,00 do 967,50 + príplatky k tarifnému platu vo výške 10 % .

Požadované doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením: „Výberové konanie na pracovnú pozíciu vedúci/vedúca sociálno –zdravotného úseku  / sociálny pracovník  v Domove dôchodcov a domove sociálnych služieb Hriňová“ , najneskôr do 13.12.2019.

na adresu: Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb , Krivec 785, 962 05 Hriňová.

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najneskôr 7 dní pred začatím výberového konania.

V Hriňovej, dňa 15.11.2019                                                               Mgr. Mária Matúšková     

                                                                                                          riaditeľka DDaDSS Hriňová


Príloha

Vytvorené: 15. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 15. 11. 2019 14:43
Autor: Správce Webu