Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Novoročný príhovor primátora 2019

Typ: ostatné
Novoročný príhovor primátora 2019 1Vážení spoluobčania,za niekoľko okamihov prekročíme prah Nového roku 2019. Ešte predtým, ako začnem bilancovať, ďakujem Vám za spoločne prejdený kus cesty. Na nasledujúcich riadkoch sa pokúsim zhrnúť uplynulý rok života nášho mesta.

Vážení spoluobčania,

za niekoľko okamihov prekročíme prah Nového roku 2019. Ešte predtým, ako začnem bilancovať, ďakujem Vám za spoločne prejdený kus cesty. Na nasledujúcich riadkoch sa pokúsim zhrnúť uplynulý rok života nášho mesta.

Z pohľadu zlepšenia kvality života väčšina z Vás za najdôležitejšie považuje rekonštrukcie ciest. Mesto Hriňová aj v roku 2018 pokračovalo v rekonštrukciách siete miestnych komunikácií. V piatom najrozľahlejšom meste v Slovenskej republike ich spravujeme celkovo 178 km. Z osemdesiatich miestnych komunikácií zaradených v roku 2011 do Harmonogramu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a opráv miestnych komunikácií ich na opravu čaká ešte necelá polovica. V priebehu ôsmich sezón sme úplne alebo čiastočne odstránili havarijný stav na celkom 45 miestnych komunikáciách. Za toto obdobie sme len do ciest investovali viac ako 1 mil. Eur z vlastných zdrojov. Možnosti na získanie dodatočných finančných prostriedkov z prípadných výziev a grantových schém pre parametre nášho mesta neboli žiadne.  

Mesto pritom v zmysle zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve dostáva podielové dane na 7 500 obyvateľov bez ohľadu na dĺžku spravovanej cestnej siete. Hriňová spravuje viacej ciest ako ktorékoľvek krajské mesto, náš rozpočet je však 20-krát nižší. Technologický dlh sa pritom tvoril počas minulých 40 – 50 rokov.

V roku 2018 sme do údržby, opráv a rekonštrukcií miestnych komunikácií, chodníkov či výstavby parkovacích plôch investovali sumu 326 903,- EUR. Ďalšie prostriedky boli investované do nevyhnutnej rekonštrukcie mostov. Na jar sa nám podarilo z vlastných rozpočtových prostriedkov zrekonštruovať miestne komunikácie Do Ďuríkov, Do Vidiečanov v Krivci, MK popri Hriňovských strojárňach, MK Do Sujov, MK Do Babicov na Blate, MK Klopotovo a okružnú ulicu na starom sídlisku. Nový asfaltový povrch dostala aj križovatka v Hornej Hriňovej a na starom sídlisku. V závere roka bola zrekonštruovaná aj  poškodená časť miestnych komunikácií na Tršovke, starom sídlisku a vybrané úseky MK na Jaseňovo. Po viac ako štvrťstoročí sme museli pristúpiť k oprave chodníkov na ulici Lúčna. V priebehu roku 2018 sme pokračovali v prácach na rekonštrukcii chodníkov na Tršovke. Zrekonštruovať sa podarilo chodník pre peších na ulici Vajanského.

V nasledujúcich týždňoch pripravujeme verejné obstarávanie na rekonštrukcie miestnych komunikácií vo viacerých miestnych častiach.

Naplánované je dokončenie rekonštrukcie chodníkov v časti Tršovky a nevyhnutné rekonštrukcie chodníkov v centrálnej časti mesta na ulici Partizánskej. V štádiu tvorby je príprava projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka na Hutianskej ceste v časti Do Trkotov. Nevyhnutná je a výstavba úseku chodníka na starom sídlisku po Detský domov.

Naďalej bojujeme s problémom majetkovo-právneho vysporadúvania ciest, na ktoré sa pred desaťročiami nemyslelo. Našťastie sa vo viacerých prípadoch stretávame s dobrou vôľou občanov, kde sa nám darí postupne vysporadúvať MK do majetku a správy mesta. Mesto v tomto prípade hradí všetky náklady na geodetické zameranie a notárske poplatky. Zadosťučinením pre občanov je prednostná rekonštrukcia ciest, teda ich uprednostnenie v rámci Harmonogramu výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, údržby a opráv miestnych komunikácií. V nastúpenom trende riešenia majetkovo-právnych vzťahov, ktoré dlhodobo trápia komunitu a zaťažujú vzájomné vzťahy, chceme aj v budúcom roku pokračovať. 

V minulom období sme pripravili a podali žiadosť o prevod miestnych komunikácií v extraviláne v správe Slovenského pozemkového fondu do majetku mesta. Takýmto spôsobom sa nám podarilo vysporiadať časť z ciest, ktoré sú využívané na verejný prístup do miestnych častí a k jednotlivým usadlostiam. Aj v budúcnosti sa budeme uchádzať o prevod a vysporiadanie ďalších ciest, ktoré boli pred desaťročiami vybudované z verejných zdrojov a mesto ich dodnes spravuje.

Za účelom zlepšenia vybavenosti a nahradenia dosluhujúcej techniky pre zimnú údržbu ciest sme zabezpečili financovanie nákupu nového vozidla zimnej údržby Tatra Phoenix.

V uplynulom roku sme pokročili v rozširovaní siete verejného osvetlenia na hriňovských lazoch z vlastných zdrojov. Štvrtý rok po sebe prichádza do vybraných lokalít fotovoltaické LED osvetlenie. Dodávku ďalších desiatich kusov solárneho osvetlenia s vysokoúčinným kryštálovým solárnym panelom, LED lampou a batériou na solárne použitie sme obstarali cez Elektronický kontraktačný systém. Nové osvetlenie využívajúce slnečnú energiu je menej náročné na údržbu.

Opakovane sme v mestskom zastupiteľstve pri schvaľovaní VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady potvrdili nulovú sadzbu miestnej dane z ornej pôdy, trvalých trávnych porastov, ovocných sadov a záhrad aj na rok 2019.

Mesto Hriňová, ako laureát národného kola Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2016/2017, výborne reprezentovalo región Podpoľania i Slovenskú republiku na Cene Rady Európy za krajinu. Špeciálne ocenenie za udržiavanie unikátnej krajiny v ohrození sme prevzali na medzinárodnej konferencii v lotyšskom meste Daugavpils v júni 2018.

Náš projekt bol zameraný na zachovávanie hriňovských lazov a agrárnych historických krajinných štruktúr, vytváranie podmienok pre udržanie gazdovského spôsobu života na lazoch, rozvíjanie lokálneho trhu, turistického potenciálu, zachovávanie kultúrneho dedičstva, ekonomický rozvoj vidieka s ohľadom na uchovávanie jeho identity a rozmanitosti. Aktivity a opatrenia realizované v projekte smerovali k zachovaniu hriňovských lazov a historických krajinných štruktúr ako živého a funkčného dedičstva našich predkov. Našim cieľom do budúcnosti bude aj naďalej ich udržateľnosť a prosperita.

V oblasti zamestnanosti a trhu práce sme aj v roku 2018 spolupracovali s úradom práce pri projektoch zamestnanosti. Chceme byť sociálnym partnerom predovšetkým pre ľudí, ktorí sú znevýhodnení na trhu práce.

V priebehu uplynulého roka sme pripravili Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2023. Cieľom komunitného plánovania je pomenovanie potrieb v sociálnej oblasti na území mesta, predchádzanie sociálnemu vylúčeniu, chudobe a sociálnej odkázanosti, aktívny dialóg o skvalitňovaní a rozširovaní sociálnych služieb v meste. Chcem veriť, že vďaka tomuto strategickému dokumentu na roky 2018 – 2023 vytvoríme možnosť pre zriadenie takých foriem sociálnych služieb, ktoré občania naozaj potrebujú, ktoré im chýbajú.

V závere roka 2018 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje rozhodla o schválení žiadosti mesta Hriňová o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania domácej opatrovateľskej služby ako terénnej sociálnej služby komunitnou formou za účelom eliminovania umiestňovania klientov do inštitúcií. Projekt na Podporu opatrovateľskej služby v meste Hriňová bol schválený vo výške 324 061,40 EUR.

Projekt prispeje k tomu, aby seniori, ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím a nepriaznivým zdravotným stavom nezostávali opustení, izolovaní, bez finančných prostriedkov a bez potrebnej starostlivosti. Aktivity projektu sa začnú realizovať v období od januára 2019 s trvaním do februára 2021 v zmysle pripravovanej Zmluvy o poskytnutí NFP. Projekt je v súlade s hlavným cieľom Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Hriňová 2018 - 2023. Príspevok z eurofondov vylepší financovanie opatrovateľskej služby, ktoré bolo doteraz výlučne v réžii hriňovskej samosprávy. Veľká vďaka za predloženie a prípravu projektovej žiadosti patrí pracovníčkam Odboru sociálnych služieb MsÚ v Hriňovej.

V priebehu roku 2018 sme v rámci poskytovania terénnych sociálnych služieb zamestnávali 18 opatrovateliek poskytujúcich opatrovateľskú službu pre 27 prijímateľov. Naďalej sme pre starších spoluobčanov poskytovali sociálnu službu v jedálni vrátane rozvozu obedov.

Z pohľadu územného plánovania sme v júli 2018 schválili Územný plán mesta Hriňová - Zmeny a doplnky č. 1, kde sme zapracovali podstatné zmeny a požiadavky predovšetkým individuálnych stavebníkov, ktorí sú pripravení stavať na území mesta. Aktuálne aj kvôli zvýšenému dopytu zo strany budúcich stavebníkov pripravujeme podklady pre druhú zmenu územnoplánovacej dokumentácie.

V priebehu roka sme pokračovali vo zveľaďovaní verejných priestranstiev. Obyvatelia sa môžu tešiť zo zrekonštruovaných autobusových zastávok v centrálnej časti. Pokračovali sme v obnove miestneho značenia a vo zvyšovaní bezpečnosti dopravy osadením zrkadiel do neprehľadných výjazdov.

Kvôli rastúcim nákladom na zber, odvoz a uloženie odpadov sme opakovane museli pristúpiť k zvýšeniu poplatkov za komunálne odpady od januára 2019. Nová situácia nastáva najmä s prijatím nového zákona o odpadoch, no najmä v súvislosti so zvýšením poplatku za uloženie komunálneho odpadu. Našou prvoradou úlohou je v spolupráci s organizáciou zodpovednosti výrobcov zefektívniť zber separovaného odpadu v meste. Výsledkom má byť zníženie objemu zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku. Pretrvávajúcim rizikom je zabezpečenie zodpovedného prístupu občanov pri triedení separovaných zložiek odpadu.

Aj v minulom roku sme museli kvôli „tiež obyvateľom“ likvidovať nepovolené skládky odpadu. Táto činnosť „vyháňa“ z rozpočtu peniaze, ktoré následne chýbajú napríklad pri budovaní infraštruktúry pre mládež.

V nasledujúcom roku plánujeme požiadať o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Kvalita životného prostredia  na výstavbu Zberného dvora v Hornej Hriňovej na zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho odpadu.

Po takmer dvadsiatich rokoch sme zahájili práce na projekte obnovy mestského kúpaliska. Dlho očakávaný projekt Prestavby kúpaliska Hriňová v celkovej hodnote 706 tis. EUR, počíta s vybudovaním troch bazénov vstavaním do telesa pôvodného plaveckého bazénu. Plavecký bazén, bazén pre neplavcov a detský bazén sa realizujú vrátane technológie so strojovňou a kolektorom. Zároveň sa zrealizuje zázemie kúpaliska s prevádzkovou budovou, šatňami so sprchami a stánkami občerstvenia. Doba výstavby je nastavená na obdobie 30 mesiacov. Verím, že dokončením diela financovaného z vlastných rozpočtových prostriedkov mesta, sa začne písať nový, veselší príbeh hriňovského kúpaliska.

Z aktuálnych projektov spomeniem aj projekt Vybudovania wifi internetových prístupových bodov pre verejnosť v meste Hriňová v rámci výzvy vyhlásenej Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Na novú výzvu je pripravený projekt Bezpečne, zdravo, za prácou – cyklomobilne v Hriňovej.

Po štvrťstoročí trvania „skúšobnej prevádzky“ sa komplexnej rekonštrukcie konečne dočkala aj hriňovská ČOV. Rekonštrukcia prebieha druhý rok v réžii prevádzkovateľa a súčasného majiteľa, Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., na ktorú sa podarilo získať nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Rekonštrukcia ČOV vytvorí predpoklady pre ďalší rozvoj mesta, napomôže výstavbe rodinných domov, budovaniu kanalizačných zberačov, ale predovšetkým zlepší stav životného prostredia.

Dôležité úlohy si mesto plnilo v oblasti správy a prevádzky gravitačných vodovodov vybudovaných pred desaťročiami na hriňovských lazoch. Mesto vynaložilo nemalé prostriedky na zabezpečenie kvality a nezávadnosti pitnej vody. Významné intervencie sme vykonali aj do zlepšenia výdatnosti zdrojov. Kvôli aktuálnym požiadavkám na prevádzku vodovodov, dôležitosti a významu týchto zdrojov pre obyvateľov žijúcich na hriňovských lazoch, vyplýva  pre nás povinnosť majetkovo-právneho vysporiadania trás vodovodov, no najmä nastavenie režimu prevádzkovania, údržby a monitorovania kvality vody.

V rámci racionalizačných opatrení, ktoré majú priamy efekt v úsporách energií, sme pokračovali v zatepľovaní a rekonštrukciách objektov v majetku mesta. Nové zateplené strechy dostali objekty hospodárskej budovy na štadióne a objekt zdravotného strediska na ulici Školskej. V priebehu uplynulého roku sme realizovali opravu fasády a výmenu otvorov na objekte služieb na ulici Jarmočnej. Náter strechy a demontáž komínov boli realizované na Zdravotnom stredisku na rovnakej ulici. Novú podobu získal objekt márnice na mestskom cintoríne.

V roku 2018 sme ukončili a finančne zúčtovali projekt na Zlepšenie energetickej efektívnosti budovy MsÚ Hriňová, ktorý bol podporený z Operačného programu Kvalita životného prostredia Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou s celkovými oprávnenými výdavkami projektu vo výške 328 431,96 EUR.

V priebehu roku 2018 sa podarila potrebná a dlho očakávaná investícia do rekonštrukcie sociálnych zariadení Mestského kultúrneho strediska.

Mesto, ako zriaďovateľ základných škôl a školských zariadení si plnilo svoje záväzky pri zabezpečení ich bezproblémového chodu. Štatutári škôl naďalej pracovali na zvyšovaní úrovne vzdelávania a postupnom zveľaďovaní školského prostredia z vlastných rozpočtových zdrojov. Významné prostriedky boli poukázané na záujmové vzdelávanie našej mládeže.

V priebehu roku 2018 sa nám podarilo zrekonštruovať sociálne zariadenia v Materskej škole na ul. Janka Kráľa.

Ani v roku 2018 sme sa bohužiaľ nedostali k implementácii Integrovanej stratégie rozvoja územia v rámci verejno-súkromného partnerstva OZ Podpoľanie, ktorému bol priznaný štatút MAS na prebiehajúce plánovacie obdobie 2014 - 2020. S vyhlasovaním vlastných výziev zadefinovaných v stratégii bude možné počítať až v priebehu roku 2019 v rámci podpory z Integrovaného regionálneho operačného programu a Programu rozvoja vidieka. Mesto Hriňová sa plánuje uchádzať o grant na podporu budovania zariadení pre cestovný ruch.

Kultúrny rok v meste sme otvorili jubilejným 15. ročníkom Zimnej furmanskej súťaže ťažných koní a 24. mestským plesom. V mesiaci máj kultúrny život oživil 44. ročník súťažnej prehliadky mladých spevákov ľudových piesní Rozospievaná mlaď. V júni sme usporiadali 27. ročník Petro–Pavlovského jarmoku a 12. ročník Detského folklórneho festivalu Deti pod Poľanou. V septembri sme zorganizovali už 8. ročník Gazdovania na Hriňovských lazoch, ktorý sa dostáva do širokého povedomia verejnosti a 12. ročník Medzinárodného festivalu ľudových hudieb Muziky pod Poľanou. Pri usporiadaní týchto podujatí sme mohli rátať s podporou Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja. Svoje miesto medzi kultúrnymi podujatiami v meste si čoraz viac nachádza Medzinárodný festival amatérskych filmov Folklór a tradície.

Kultúrny život v meste oživili podujatia organizované aktívnymi občanmi, spoločenskými organizáciami a miestnymi občianskymi združeniami, ktoré sú výborným príkladom občianskej angažovanosti. Za všetky spomeniem usporiadanie 11. ročníka Hriňovských dní divadla, ďalšieho ročníka podujatia Míľa pre mamu, Vatry zvrchovanosti, dožinkových slávností, karnevalu, plesov alebo folklórnej prehliadky Hriňovská heligónka.

Kultúrny rok sme uzavreli úspešným podujatím Hriňovské Vianoce. V poslednom období si mesto plní aj svoju úlohu v oblasti propagácie vydávaním vlastných knižných publikácií, máp alebo prispievaním na vydávanie a tlač publikácií domácich autorov.

V uplynulom roku Mestské zastupiteľstvo v Hriňovej prostredníctvom svojich odborných komisií pridelilo na verejnoprospešný účel a na akcie vo verejnom záujme celkom desiatky grantov kultúrnym, spoločenským organizáciám, súborom, klubom, občianskym združeniam, jednotlivcom a cirkevnému spoločenstvu v celkovej sume viac ako 65 tis. EUR.

V oblasti športu sa darilo našim športovým klubom a jednotlivcom. V priebehu roka sme si pripomenuli 70. výročie založenia hriňovského futbalu.

V priebehu roka pokračovala spolupráca so združením Európskej dobrovoľníckej mládeže už svojim dvadsiatym a dvadsiatym prvým turnusom. Mladí ľudia z rozličných kútov Európy a sveta nám pomohli pri revitalizácii opusteného lomu na Tršovke, oprave prvkov detských ihrísk, či údržbe odchytových kotercov v Hornej Hriňovej.

Pri plnení úloh v oblasti veterinárnej starostlivosti sa dlhodobo môžeme oprieť o pomoc aktívnych občanov, dám, ktoré dobrovoľne a na vlastné náklady spravujú odchytové koterce v Hornej Hriňovej. Vďaka ich osobnému nasadeniu dostávajú opustené a túlavé zvieratá svoju druhú šancu. Aj touto cestou im chcem za ich prácu verejne poďakovať.

Mesto aktívne pracovalo a plnilo si svoje záväzky vyplývajúce z členstva v Koordinačnom združení obcí mikroregiónu Podpoľanie, Regionálnom Združení miest a obcí Slovenska, Asociácii horských sídiel Slovenska, OZ Podpoľanie a OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie. Rozvíjajúcu sa spoluprácu a priateľstvo s maďarskou obcou Kétsoprony sme potvrdili slávnostným odovzdaním vyrezávaného hriňovského kríža z dielne majstra Jozefa Ďuricu.

Vážení spoluobčania,

ako sami vidíte, v minulom roku sa nám toho spoločne podarilo naozaj veľa. Veľké poďakovanie si zaslúžia všetci aktívni spoluobčania, dobrovoľníci, miestne združenia, podnikateľské subjekty, spoločnosti, poslanecký zbor, zamestnanci mesta, ktorí sa o rozvoj nášho mesta pričinili. Aj v budúcom roku máme s naším mestom veľké plány.

Milí Hriňovčania,

dovoľte mi na tomto mieste ešte raz poďakovať za dôveru, ktorú ste vyslovili mne a mojim kolegom, kandidátom na poslancov mestského zastupiteľstva v uplynulých voľbách do orgánov samosprávy mesta. Prejavená dôvera znamená pre mňa silný záväzok. Osobne urobím všetko preto, aby sme Vaše očakávania naplnili.

Na prahu nového roku Vám v mene svojom, v mene pracovníkov mestského úradu a poslancov mestského zastupiteľstva želám čo najviac síl a šťastia v súkromnom i pracovnom živote. Do nového roku Vám prajem pevné zdravie a božie požehnanie! Nech sa Vám splnia Vaše želania a plány, nech máme voči sebe navzájom dostatok ľudského porozumenia a súdržnosti.

Šťastný a úspešný rok 2019!

                                                                                  Stanislav Horník, primátor mesta


Príloha

Vytvorené: 31. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 31. 12. 2018 17:06
Autor: Správce Webu