Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok

Typ: ostatné
znakPrimátor mesta Hriňová Mgr. Stanislav Horník schválil dňa 30. 05. 2019 kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa § 78b zákona o sociálnych službách s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Hriňová (ďalej iba „KPSS“).

Mesto Hriňová zabezpečilo spracovanie kritérií pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok s KPSS podľa § 83 ods.10 zákona o sociálnych službách, v zmysle ktorého „Súlad predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b zákona o sociálnych službách s KPSS sa posudzuje na základe vopred určených a zverejnených kritérií pri dodržaní princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti“.

V zmysle § 78b  zákona o sociálnych službách písomné vyjadrenie príslušnej obce o súlade predloženej žiadosti s KPSS príslušnej obce je povinnou prílohou k žiadosti, ktorú poskytovateľ sociálnej služby predkladá Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej iba „MPSVR SR“). Podľa § 83, ods.8 zákona o sociálnych službách obec vydáva potvrdenia pre poskytovateľov nasledujúcich sociálnych služieb: nocľaháreň (§ 25), zariadenie pre seniorov (§ 35), zariadenie opatrovateľskej služby (§ 36) a denný stacionár (§ 40). Súlad predloženej žiadosti o poskytnutie finančného príspevku s KPSS bude podmienkou pre získanie finančného príspevku z rozpočtu MPSVR SR pre každého poskytovateľa sociálnej služby, ktorý o príspevok požiada. Pre účely získania finančnej podpory z rozpočtu MPSVR SR vydáva obec písomné vyjadrenie o súlade žiadosti poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie finančného príspevku s KPSS počnúc rokom 2019.

 

KRITÉRIÁ:

I. POTREBNOSŤ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

V tomto kritériu sa hodnotí potrebnosť sociálnych služieb v meste Hriňová, ktorá je zadefinovaná ako nevyhnutná potreba vychádzajúca z podnetov občanov, poskytovateľov a prijímateľov sociálnych služieb (tab. č. 9 KPSS – Analýza sociálnych služieb podľa druhu). Splnenie kritéria sa preukáže porovnaním existujúcich, príp. plánovaných kapacít (u nových sociálnych služieb), ktorými disponujú poskytovatelia sociálnych služieb s kapacitami, ktoré sú v KPSS zadefinované ako nevyhnutne potrebné pre jednotlivé druhy sociálnych služieb. Z KPSS je zrejmé, či je uvedená sociálna služba aktuálne poskytovaná na území mesta a či je postačujúca. V prípade nového poskytovateľa sociálnej služby sa posudzuje, či sociálna služba, ktorú plánuje na území mesta poskytovať, je potrebná, t. j. či v meste aktuálne chýba alebo kapacity existujúcich poskytovateľov sú nedostatočné a nepokrývajú dopyt. Ak sa preukáže, že sociálna služba a kapacity, ktoré zabezpečuje daný poskytovateľ uvedenej služby, sú pre mesto Hriňová potrebné, bude uvedené kritérium splnené. 

 

II. SÚLAD POSKYTOVANEJ SLUŽBY S KPSS

Toto kritérium preukazuje zaradenie sociálnej služby do KPSS, pričom sa uvedie názov priority a opatrenia, do ktorého konkrétna sociálna služba spadá podľa svojho druhu.

 

III. SPOLUPRÁCA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY S MESTOM

Uvedené kritérium kladie dôraz na proces spracovania KPSS, na transparentnosť poskytovateľov sociálnych služieb a ich ochotu participovať na riešení problematiky v oblasti sociálnych služieb na území mesta Hriňová. V rámci kritéria sa hodnotí zapojenie poskytovateľov do procesu komunitného plánovania sociálnych služieb a spolupráca so samosprávou a ostatnými poskytovateľmi na území mesta. V prípade nových poskytovateľov sociálnych služieb sa v rámci tohto kritériá hodnotí komunikácia poskytovateľa novej sociálnej služby so samosprávou o zámeroch poskytovať službu na území mesta.

Postup poskytovateľov sociálnych služieb pri žiadosti o písomné vyjadrenie mesta Hriňová o súlade ich žiadosti o finančný príspevok podľa § 78b zákona o sociálnych službách s KPSS mesta Hriňová:

poskytovatelia sociálnych služieb požiadajú v písomnej forme mesto Hriňová o písomné vyjadrenie o súlade ich žiadosti o poskytnutie finančného príspevku podľa § 78b s KPSS (v zmysle § 83, ods. 8 zákona o sociálnych službách) a to najneskôr do 15.6. kalendárneho roka. V prípade, že žiadosť poskytovateľa sociálnej služby bude doručená mestu Hriňová po tomto termíne, nie je zaručené, že obec vydá písomné stanovisko poskytovateľovi sociálnej služby do 1. júla.

Žiadosť poskytovateľa sociálnej služby bude obsahovať nasledujúce údaje:

 - identifikačné údaje žiadateľa v rozsahu: názov poskytovateľa, adresa, IČO, číslo a dátum registrácie sociálnej služby na príslušnom VÚC, druh sociálnej služby a kapacita poskytovanej služby.

Ak je žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku Mesto Hriňová, písomné vyjadrenie vydá mesto  Hriňová z vlastného podnetu (v zmysle § 83 ods. 8 zákona o sociálnych službách).

Mesto Hriňová vydá poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu v nocľahárni, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a/alebo v dennom stacionári na území mesta Hriňová bezplatne písomné vyjadrenie o súlade jeho žiadosti o poskytnutie finančného príspevku s KPSS.

Lehota na vydanie písomného potvrdenia zo strany mesta Hriňová je do 15 kalendárnych dní od doručenia žiadosti poskytovateľa sociálnej služby v písomnej forme na adresu: Mesto Hriňová, Partizánska 1612, 962 05  Hriňová.

Termín na predkladanie žiadostí na MPSVR SR je v zmysle zákona o sociálnych službách: od 1. júla do 31. augusta predchádzajúceho rozpočtového roka.

 

V Hriňovej dňa 30. 05. 2019                                                        Mgr. Stanislav Horník

                                                                                                        primátor mesta           


Príloha

Vytvorené: 31. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 31. 5. 2019 13:58
Autor: Beata Stryčeková